Föreningen Riks-SMASK

Riks-SMASK (uttyds Sveriges Musicerande Akademikers Samarbetande Kårorkestrar) är en förening för ett 40-tal studentorkestrar (och baletter) som finns på Sveriges olika universitet och högskolor. Vår främsta uppgift är att stödja festivalkommittéerna i deras arbete med studentorkesterfestivalen. Den äger rum vartannat år i Linköping, vartannat år i Uppsala. Föreningen fungerar också som kontaktorgan mellan medlemsorkestrarna och för deras talan gentemot omvärlden då så behövs.

Riks-SMASK skall även se till att den speciella studentikosa och akademiska musikstilen fortlever samt att densamma sprids till en större publik. Eller som det står i våra stadgar:

Riks-SMASK skall stå som ansvarig för följande definition på studentmusik: "En humoristisk respektlös form av musikutövning, oftast framförd i akademiska sammanhang, där den fulla spelglädjen och inte nödvändigtvis den musikaliska ekvilibristiken kommer i första hand", och i största möjliga mån sprida det glada budskap som ligger lätt fördolt bakom dessa svåra ord.

Medlem i Riks-SMASK kan en studentorkester bli som överlevt första generationen, samt deltagit och spelat på ett antal festivaler. Stadgarna skriver följande:

Medlemskap erhålles och bibehålles, efter rekommendation från regional studentmusikorganisation, efter beslut i Riks-SMASKs styrelse.