Kandidatera till en styrelsepost

Riks-SMASKs styrelse väljs på kongressen som hålls i maj varje år. Det är dock tradition att regionsrepresentanterna utses av respektive regionsorganisation där sådana finns, d.v.s. av SMASK i Stockholm , Orkesterkonventet i Uppsala samt GASK i Göteborg.

Arbetsuppgifterna som åligger de olika ämbetena finns beskrivna i Riks-SMAKS:s arbetsordning, ur vilken ett undrag följer nedan.

Ordföranden åligger

Generalsekreterarna (GS) åligger

Kassören åligger

Internetsekreteraren åligger

Revisorerna åligger