Stadgar

§1 Syfte

Riks-SMASK (Sveriges Musicerande Akademikers Samarbetande Kårorkestrar) skall värna om och framhålla studentmusikens särart samt verka som PR-organ för studentmusiken. Organisationen är partipolitiskt obunden.

§2 Definition

Riks-SMASK skall stå som ansvarig för följande definition på studentmusik: "En humoristisk respektlös form av musikutövning, oftast framförd i akademiska sammanhang, där den fulla spelglädjen och inte nödvändigtvis den musikaliska ekvilibristiken kommer i första hand", och i största möjliga mån sprida det glada budskap som ligger lätt fördolt bakom dessa svåra ord.

§3 Medlemmar

Medlemskap kan erhållas av förening som utövar ovanstående definition av studentmusik. Medlemskap sökes hos Riks-SMASK. Det står varje medlem fritt att utträda ur Riks-Smask närhelst medlemmen så önskar.

Samtliga medlemmar har status som aktiv medlem fram till dess att de inte har haft någon organiserad verksamhet i medlemmens namn under ett års tid. De övergår då till att vara vilande medlem. Vilande medlem får status som aktiv medlem då den organiserade verksamheten återupptagits och medlemmen meddelat Riks-SMASK detta.

§4 Uppgifter

Riks-SMASK skall vara ett kontaktorgan för sina medlemmar samt företräda dessa i frågor de anser relevanta.

§5 Medlemmarnas skyldigheter

Medlemmarna skall tillse att aktuell kontaktinformation samt eventuell skivproduktion finns hos Riks-SMASK.

§6 Kongressen

Riks-SMASK:s högsta beslutande organ är kongressen. Kongressen skall söka sammanträda varje år på kallelse av ordförande. Om minst fem medlemmar så skriftligen begär skall kongress hållas inom två månader. Kallelse till kongress skall tillsändas medlemmarna senast en månad före kongress.

Kongressbeslut fattas med enkel majoritet, utom i fall av uteslutning eller stadgeändring, då istället reglerna i §10 respektive §11 gäller.

Vid kongressen har varje medlem rätt att deltaga med två representanter. Sådan representant skall vara aktiv medlem i den Riks-SMASK-medlem som representeras.

Varje deltagande Riks-SMASK-medlem har två röster.

Vid kongressen skall följande frågor behandlas:

§7 Styrelsen

Styrelsen består av 5-8 valda ledamöter.

Val av styrelse sker enligt följande:

Firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.

Styrelsens mandatperiod fastställes av kongressen.

§8 Övriga funktionärer

Styrelsen äger utse de funktionärer denna finner nödvändiga.

§9 Upplösning

I händelse av att Riks-SMASK upplöses skall tillgångar och skulder likvideras. Eventuellt överskott skall utskiftas med lika andel på varje medlem. Deponerat arkivmaterial tillfaller det arkiv där det förvaras.

§10 Uteslutning

Uteslutning av medlem behandlas som stadgeändring, se §11. Dock fordras vid det andra kongressbeslutet 4/5 majoritet.

§11 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande kongresser med minst två månaders mellanrum. Vid kallelse till den andra kongressen skall fogas stadgeändringsförslaget. Vid den andra kongressen skall beslut fattas med minst 2/3 majoritet.

Kongressen äger besluta om att den senare omröstningen skall ersättas av en poströstning bland samtliga medlemmar. Ändringsförslaget skall tillställas medlemmarna inom en månad från första beslutsdatum. Medlemmarnas röster skall vara styrelsen tillhanda inom tre månader från första beslutsdatum. För att förslaget skall antagas skall vid poströstningen minst 2/3 av aktiva medlemmarna biträda förslaget. Om förslaget ej antages i poströstningen faller förslaget.

Stadgarna reviderade:

090515
060128
050508
011124
980510
930516
samt vid okänt antal tidigare tillfällen.

Stadgarna först antagna 740216.