Riks-SMASK möte på Johannishus slott helgen v.32 år 2000

Deltagande:

Johan Säfholm, ordförande, Övriga Sverige

Fredrik Törn, kassör

Hans Wachtmeister, Södra Sverige

Tania Asklund, Stockholm

Erik Naeser, Uppsala

Carl-Johan Lennström

 

1. Mötets öppnande

Johan förklarade mötet öppnat i det magnifika slottsbiblioteket.

2. Val av sekreterare

Erik valdes till sekreterare.

3. Diskussionspunkter

3.1 STORK 2000


Årets festival diskuterades. Kontakt med den avgående kommittén skall tas för att få slutlig redovisning samt en genomgång av deras tankar och idéer efter festivalen.

 

3.1. STORK:s framtid

 

Talade om STORKs vara eller icke vara i Uppsala. Andra alternativ har undersökts, men kom dock fram till att Uppsalas unika miljö är det bästa. Möjligheten att in husera en festival i lokaler likt Uppsalas studentnationer ansågs svår på annan plats i landet.

 

Åtgärder måste dock vidtagas för att STORK skall bli mer besökt. För detta lades följande förslag fram:

 

söka general aktivt genom annonsering samt "head-hunting". Viktigt att hitta general tidigt, helst så att denne kan deltaga vid SOF -01 för att se hur det går till. Viktigt att generalen är redo att satsa "allt" på STORK.

 

låta Orkesterkonventet vara mer delaktiga vid utseendet av ny general. Detta då general med orkesterkontakt är att föredra, känner då förmodligen till evenemanget och har bra koll på orkestervärlden. Viktigt att generalen kan avsätta den tid som behövs.

 

öppna ögonen hos kommunpolitikerna för STORK. Förslag finnes att genom "Bollen" (SOF-generalen -99) och kommunledningen i Linköping inbjuda Uppsalas kommunledning till SOF -01 så att de får se hur evenemanget sköts ifrån Linköpings kommunhåll.

 

öka nationernas intresse för STORK. Genom ökat kommunalt intresse borde även nationerna bli mer intresserade. Intresserade nationer som t.o.m. kanske gör reklam för STORK kan hjälpa till att i högre mån även få oinvigda att deltaga vid denna festival.

 

se till att inte STORK -02 krockar med Karnevalen (i Stockholm) samt Lundakarnevalen. Förslag lades även att dessa tre evenemang borde göras till en klassiker, likt den svenska idrottsklassikern.

 

förslag lades att ordna så att olika inriktningar av musik samlades på samma scen, t.ex. disco och styrdans var för sig.

diskuterade även RS roll, vilken ansågs fortsatt skulle vara för de övergripande kontakterna, samt för att stötta kommittén vid behov.

 

Vidare diskuterades även utdelandet av 10-års medaljerna. Det ansågs att denna hållpunkt vid banketten borde snabbas på för att undvika longör effekten som blivit i år. På grund av felleverans delades plåtmedaljer ut vid tillfället, men detta skulle ordnas i efterhand så att jubilarerna skulle få riktiga silvermedaljer hemskickade. Vad gäller 20-års medalj, som det frågats efter, klargjordes att sådan ej finns.

 

Gick även igenom de orkestrar som ej betalat in den extra festivalavgiften. Ansågs även att detta problem måste försöka undvikas i framtiden då avgiften till RS skall ingå i festivalavgiften och därifrån direkt gå till RS.

 

Jobbet med att få in STORK enkäterna skulle även fortsätta. Tania tog på sig att sammanställa dessa så snart som möjligt.

 

3.2. SOF 2001


Tidig kontakt bör tas med general för att upprätta gott samarbetsklimat.

 

Även viktigt att kommittén förstår RS roll, samt möjligheten till stöd och hjälp ifrån RS.

 

För att undvika problemet som uppstod med orkestermedlemsavgiften till RS vid STORK -00 är det viktigt att SOF -01 får veta vad som gäller avseende denna avgift samt angående det basbelopp som även skall gå till RS ifrån festivalen. Dessa pengar skall sedan i så stor mån som möjligt gå tillbaka till medlemsorkestrarna genom olika bidrag, t.ex. för att hjälpa till med resor, inköp av noter och inspelning av skivor. Exempel på vad pengar även tidigare använts till var skapandet av sångboken till SOF -99, som byggde på visbidrag ifrån medlemsorkestrarna.

 

3.3. Telia-spelningar


Diskuterade igenom detta stora jobb vilket skulle komma att engagera större delen av Sveriges studentorkestrar. Kontakter med RS hade gått ifrån Telia via Christer Hjort på Hjorttjänst. Informationen angående spelningarna gicks igenom samt förslag till orkestrar vid de olika spelningarna på de 28 platserna över riket togs fram, medelst lottning där så behövdes.

 

Det ansågs vidare även att RS roll enbart skulle vara att förmedla kontakterna till orkestrarna, med vilka vidare förhandling ifrån Telia sedan skulle ske direkt.

 

3.4. Extrakongress


Började med att diskutera när extrakongressen skulle gå av stapeln och då ansågs oktober lämpligt. Vidare togs lämpliga platser fram, och där ansågs Linköping mest passande bl.a. p.g.a. närheten till SOF-kommittén samt den centrala placering av staden ur resehänseende. Uppsala och Stockholm ansågs också som bra alternativ och alla städerna skulle utredas för inhysande av kongressen.

 

Ansåg att resorna borde subventioneras och tanken på någon form av zonsystem togs upp, detta för att minska kostnaderna för de orkesterrepresentanter som skulle behöva resa långt.

 

Vad gällde programmet togs olika hållpunkter fram såsom diskussioner, både i smågrupper samt tillsammans, samt någon form av festlighet. Som diskussionspunkter föreslogs bl.a. följande: framtiden för SOF/STORK, orkestererfarenheter såsom medlemsvärvning, arrangemang jakt och skivinspelning.

 

Utskick med kallelse kommer att ske till orkestrarna senast 1 månad innan kongressen.

 

3.5. Webbsidan


Gick igenom olika nyheter som skulle kunna införas i RS webbrum. Bland annat ansågs ett turnéregister kunna vara bra som ledning och tips inför nya orkesteräventyr. Detta skulle kunna ordnas och sorteras upp efter land och stad utifrån information ifrån orkestrarna.

 

Information om orkestrarnas olika evenemang borde också vara möjligt att lägga upp.

En uppdatering av skivarkivet samt utläggande av samtliga protokoll ansågs även som saker som bör ske.

 

3.6. Ersättare


Fredrik meddelande att han fortfarande söker efter en ersättare som kan ta över hans roll som ekonomiansvarig. Inget krav på sökande med högskoleutbildning inom ekonomi utan gymnasiekunskaper eller dylikt inom området borde även gå bra.

Hans meddelade även han att han hade tänkt att avgå, och söker under hösten efter en ersättare i södra Sverige.

4. Ekonomi

Fredrik redogjorde för hur RS ekonomi sett ut hittills i år.

5. Nästa möte

Nästa mötestillfälle sattes preliminärt till 7-8 oktober och Linköping ansågs som en lämplig plats, bl.a. för vidare kontakt med SOF-kommittén.

6. Mötets avslutande

Efter att vi delat upp det som skulle göras förklarade Johan mötet avslutat.