PROTOKOLL

Riks-SMASKs kongress SOF 2001

 

 

0.

Riks-SMASKs ordförande Johan Säfholm hälsade alla välkomna till 2001 års Riks-SMASK-kongress och förklarade mötet öppnat.

 

1.

Till mötesordförande valdes Johan Säfholm, LiTHe Blås.

 

2.

Till justeringsman att jämte ordförande justera protokollet valdes Arvid Rosén, LiTHe Blås.

 

3.

Mötet befanns vara behörigen utlyst.

 

4.

Johan Säfholm läste upp Riks-SMASKs verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2000-2001. Följande kommentarer gjordes:

Ang möten: Under året har Riks-SMASKs styrelse haft tre protokollförda möten. Detta är något färre än tidigare år. Icke desto mindre har styrelsen haft en god och tät kontakt, främst via e-post.

Ang orkesterbrev: Utskick av orkesterbrev via e-post tycks fungera väl, då alla föreningsmedlemmar nås av informationen.

Ang byten av styrelsemedlemmar: Många styrelsemedlemmar har bytts ut under året, men tack vare det arbete som utförts har man lärt känna varandra fort!

Ang Utblås1: Utblås1 från Jönköping är observationsorkester i Riks-SMASK. Under SOF 2001 närvarade endast sju orkestermedlemmar. Tyvärr krockar SOF/STORK alltid med tentaperioden i Jönköping.

Ang extrakongressen i oktober 2000: Kongressen var mycket lyckad! Överlag kan konstateras att medlemmarna var betydligt piggare då än på en SOF/STORK-söndag, varför diskussionerna blev mycket intressanta.

Ang STORK 2002: Generalen för STORK 2002 heter Lasse Ylitalo. Ett stort plus är att han själv har gedigen orkestererfarenhet.

Ang SOF 2001: Samarbetet mellan SOF-kommittén och styrelsen har fungerat väl. SOF-kommittén har försökt följa den önskelista som sattes samman i samband med extrakongressen i oktober så långt det har varit möjligt. Önskemål om färre men större ölområden gick inte att uppfylla pga motstånd hos kommunen. Det faktum att det fick sovas så utspritt, på så många olika skolor, kan man inte göra något åt. Den ökade säkerheten är en direkt följd av brandkatastrofen i Göteborg.

 

5.

Johan Säfholm gick igenom den ekonomiska berättelsen. Följande kommentarer gjordes:

Intäkter: I resultaträkningen står det att STORK 2000 hade en intäkt på 48055 kr. Denna siffra har hamnat fel, intäkten härrör sig istället till SOF 1999. STORK 2000 gick ca 40000 kr back.

Kostnader: Under Produktions- och försäljningskostnader stryks rubriken ”STORK 2000” helt (OBS endast själva rubriken). Under Övriga kostnader informerade Johan Säfholm om att beloppet –22473,50 kr härrör sig till produktionen av Riks-SMASKs sångbok (som gick ca +/- 0 kr).

Rörelseresultat: Resultatet hamnade i år på ca -13000 kr, viket får anses vara inte alltför illa med tanke på omständigheterna!

Övrigt: Johan Säfholm berättade att ev. vinst vid SOF/STORK fördelas. Ett bra år får Riks-SMASK ca ett basbelopp. Medlemsavgiften, som betalas i form av ett pålägg på 20 kr på SOF/STORK-avgiften (totalt ca 30000kr), används för att täcka kostnader för extrakongressen etc, samt som buffert om festivalen går dåligt.

Frågor på den ekonomiska berättelsen: Magnus Berg, Kårsdraget, ifrågasatte att STORK 2000 helt plockats bort från Intäkter-posten i resultaträkningen. Det bör synas att det inte blev någon intäkt. Niklas Wiksell, Riks-SMASKs nye kassör höll med honom i frågan.

Johan Säfholm läste även upp den ekonomiska berättelsen, innehållande tre noter, undertecknad av Riks-SMASKs revisorer Edvard Svedborg och Jan Darlin. Det fanns inga frågor på revisionsberättelsen.

 

6.

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet av kongressdeltagarna.

 

7.

Den nya styrelsen valdes ”i klump” av kongressdeltagarna och ser för verksamhetsåret 2001-2002 som följer:

Ordförande: Erik Naeser, Hornboskapen

Regionsrepresentant södra Sverige: Thomas Andén, Bleckhornen

Regionsrepresentant Göteborg: Martin Olsson, Alliancen

Regionsrepresentant Stockholm: Tania Asklund, Kårsdraget

Regionsrepresentant övriga Sverige: Stefan Nilsson, LiTHe Blås

Kassör: Niklas Wiksell, PQ

 

8.

Till revisorer att granska kommande verksamhetsårs räkenskaper valdes Edvard Svedberg och Jan Darlin.

 

9.

Styrelsen har framlagt ett stadgeändringsförslag. Detta lästes upp av Thomas Andén.

Efter en fråga från Carl-Johan Lennström (gråskägg) förtydligades att den mening som helt strukits från § 4 innebar att Riks-SMASK kunde hjälpa till att förmedla utrikeskontakter till medlemmarna. Calle ifrågasatte också att valberedningen plockats bort. Konstaterades att det faktum att det inte står som krav att en valberedning skall finnas, inte innebär att man inte kan tillsätta en sådan när man anser att det är befogat. Valberedning behöver dock inte tillsättas varje år.

Kongressdeltagarna antog ”i klump” alla stadgeändringsförslag vid denna första läsning.

 

10.

Inga ärenden hade inkommit till styrelsen.

 

11.

Övriga frågor

  • Sven Törnqvist, Kårsdraget, konstaterade att musiker dystert nog ser ut att vara ett utdöende släkte! Det behövs mer ungdomligt engagemang. Om inte fler ungdomar får en bra musikutbildning. kommer vi inom en inte alltför avlägsen framtid att stå utan både medlemmar och folk i publiken. Intresset kommer inte att leva kvar. Därför är det av yttersta vikt att försöka bearbeta politiker att bidra till de kommunala musikskolorna. Detta arbete borde Riks-SMASK engagera sig i, menade Sven. Johan Sandborgh / Victor Kihlström, Wermeslaget, kommenterade det faktum att det här med studentorkestrar kan uppfattas som väldig internt, sett utifrån. Vi vill ha in mer och yngre folk, men kanske skapar vi själva i viss mån en barriär?
  • Carl-Johan Lennström betonade att styrelsen måste få kosta pengar. Styrelsemedlemmarna skall kunna träffas och det behövs en morot för att utföra det arbete som krävs av styrelsemedlemmarna. Martin Olsson påpekade dock att när styrelsen träffas är det rena rese- och matkostnader som medlemmarna får ersättning för. All alkohol och annat festförknippat står styrelsemedlemmarna själva för. Calle avslutade med att belysa alla de saker man faktiskt kan göra utan att själv sitta i styrelsen – det finns alla möjligheter att engagera sig för den som bara vill!

 

12.

Johan Säfholm tackade alla för att de orkat upp den arla morgonstund och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

Tania Asklund, Kårsdraget

 

 

 

 

Justeras:

 

 

Johan Säfholm, LiTHe Blås                        Arvid Rosén, LiTHe Blås

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DELTAGARLISTA KONGRESS 2001

 

NAMN

ORKESTER

Anders Ottoson

Pulpahornen

Caroline Röjthammar

Pulpahornen

Monica Bark

SMusK

Lars Badlund

SMusK

Daniel Dahlén

Schwamparna

Evert Birgersson

Schwamparna

Erik Thun

Alliancen

Julia van Dalen

Chalmersbaletten

Hanna Jönsson

Mistlåhren

Fredrik Oskarsson

Chalmers Barockensemble

Ulrika Estenberg

Chalmers Barockensemble

Sara Bodin

Patriciabaletten

Anna Ljungholm

Tongångarna

Carl-Johan Lennström

Gråskägg

Martin Whitlock

Osquar Mutter

Patrik Annerborn

Osquar Mutter

Martin Bensch

Alte Kamereren

Martin Nilsson

Alte Kamereren

Kristofer Beran

Isterbandet

Sofia Hedström

Isterbandet

Niklas Karlsson

LiTHe Blås

Arvid Rosén

LiTHe Blås

Örjan Furberg

Snösvänget

Martin Johansson

Snösvänget

Johan Klefbäck

Glasblåsarna

Mats Karlberg

Glasblåsarna

Jonas Hanlin

Hornboskapen

Jonas Adolfsson

Tupplurarna

Anna Sahlholm

Tupplurarna

Tobias Persson

Ab Kruthornen

Lina Norrlund

Ab Kruthornen

Johan Sandborgh

Wermeslaget

Victor Kihlström

Wermeslaget

Fredrik Enström

Dragskåpet

Jakob Bergström

Dragskåpet

Magnus Berg

Kårsdraget

Jessica Ekedahl

Kårsdraget

Sven Törnqvist

Kårsdraget

Elin Bolander

Östgöta Nationskapell

Martin Lidin

Östgöta Nationskapell

Niklas Wiksell

Alte Kamereren / PQ

Martin Olsson

Alliancen

Stefan Nilsson

LiTHe Blås

Thomas Andén

Bleckhornen

Erik Naeser

Hornboskapen

Tania Asklund

Kårsdraget

Johan Säfholm

LiTHe Blås