010810

Protokoll fört vid RS-styrelsemöte Olofsbo 010804

 

Närvarande

Erik Naeser (ordf)

Niklas Wiksell (kassör)

Tania Asklund (Stockholm)

Thomas Andén (Södra Sverige)

Martin Olsson (Göteborg)

Stefan Nilsson (Övriga Sverige)

Jonas Haulin (tillträdande, Uppsala)

 

 

1§ Mötets öppnande

Erik hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

2§ Val av sekreterare

Jonas valdes till sekreterare genom acklamation.

 

3§ Val av justeringsman

Niklas valdes till justeringsman genom acklamation.

 

4§ Presentation av styrelsemedlemmarna, inval av ny regionrepresentant – Uppsala

Styrelsemedlemmarna presenterade sig och Jonas Haulin valdes genom acklamation till representant för Uppsalaregionen.

 

5§ SOF-utvärdering (stölder, att tänka på till nästa mm)

Beträffande funktionärer konstaterades inledningsvis att problem förekommit och att många funktionärer behövs. Problemen med stölder var dock ej så stora som det först verkat. Mycket försvunnet hade kommit tillrätta.

  Niklas delade ut en preliminär och ej helt fullständig sammanställning av SOF-utvärderingarna och ledde en genomgång av den:

 

Informationen till orkestrarna var i stort okej. Info rörande kårtege och utrustning (trumset framför allt) verkade vara det största bekymret.

Tidning: Spridda kommentarer om tema vs fritext i orkesterpresentationerna. Erik menade att utformningen av tidningen inte var något som RS skulle lägga sig i alltför mycket.

Prylar: Många som beställt hade ej fått sina grejer.

Konserterna var svåra att sammanfatta entydigt. Problem hade förekommit på Las Vegas-scenen. Ljudteknikerna fick också mycket skäll. Det hade exempelvis varit onödigt mycket mickar. Martin påpekade att orkestrarna behöver olika lång tid för att rodda, och att många orkestrar dragit över sin scentid. Han hade också fått uppfattningen att en jamscen skulle finnas hela natten i orkesterhuset och att det därför var synd att festivalområdet stängdes vid 2-3.

Kårtege: Slutet var för långt, men det konstaterades att inte mycket gick att göra åt detta om man inte skulle bryta tidigare eller sätta in bussar sista biten till festivalområdet.

Instrumentförvaringen var okej, men utrymmena var små och sammanblandningarna var legio. Utrymmena var inte anpassade till orkestrarnas storlek och förvaringsbehov. Övervakning i förvaringsutrymmena befanns omöjligt. Ett visst mått av tillit samt kontroll utanför huset är här nödvändigt.

Transporterna lämnade mycket övrigt att önska, diskussionen sköts dock upp till senare tillfälle då sammanställningen var helt färdig.

Logi: Svaren var mycket spridda, sannolikt beroende på att orkestrarna bott mycket olika. Funktionärerna hade varit dåligt informerade. Duschar, toaletter och rinnande vatten hade varierat i mängd och tillgång. Martin framhöll att om garnisonen ska användas som logi behövs bajamajor och duschar. Han föreslog också att alla orkestrar skulle läggas på samma ställe (företrädesvis garnisonen). Om det inhägnades och förseddes med en jamscen skulle festandet kunna fortsätta där efter det att festivalområdet stängts.

Mat: Spridda svar. Ibland hade mängd och standard varit otillräcklig. Möjligheten att lägga ut matlagningen på exempelvis ’bambatanter’ diskuterades. Önskemål om spelvatten hade framkommit.

Faddrar: Spridda svar. Många faddrar hade varit dåligt informerade och ej alltid till så stor hjälp. Orkestrarna kan skaffa sig den information de behöver själva, eller i anmälan uppge om de behöver fadder, konstaterades det. Faddrarna kunde då sättas som vakter eller på andra ställen där funktionärer behövs.

 

Helhetsbetyget åt SOF var, allt detta till trots, det bästa på länge.

 

RS’ verksamhet: Det konstaterades att det behövs mer information ’ned’ till orkestrarna om vad RS gör.

Kongressen hade gått snabbt och bra, men ljudet hade varit otillräckligt.

10-årsmedalj: ’Bra, fortsätt’, var den vanligaste kommentaren. Önskemål om mindre hårda krav fanns, kanske en medalj för fem festivaler, eller en för 10 spridda festivaler. Frågan diskuterades och styrelsen kom fram till att en mässingsmedalj utan namninskription för 10 spridda festivaler, som också kunde delas ut retroaktivt, var billigt och bra, men att det var bäst att höra vad medlemmarna tyckte först.

 

Avslutningsvis föreslogs att bjuda in SOF- och STORK-kommittéerna till extrakongressen med anledning av utvärderingen.

 

6§ STORK

Erik berättade att STORK-generalen Lasse Ylitalo satt igång arbetet med STORK2002, samt att situationen i Uppsala är en annan än den i Linköping. Finansiering och samarbetet med kommunen är där problem som behöver lösas. En idé är att samordna festivalen med den utdöda karnevalen som tidigare anordnades i Uppsala på våren. Detta skulle bl a ge en större cortege och kanske förmå kommunen att hjälpa till mer ekonomiskt. Det skulle också bli lättare att få busstrafiken avstängd under cortegen. Kuratorskonventet är positivt inställda till STORK, men vill ej stå som ekonomiskt ansvariga. Nationernas samarbete krävs dock om festivalen ska gå att genomföra.

  Frågan om inbjudna orkestrar diskuterades. RS ställningstagande var här att RS-orkestrar ej ska bli lidande i form av speltider o dyl pga att orkestrar utanför RS inbjudits till festivalen. Det föreslogs att utbytet skulle vidgas och ej samma orkestrar bjudas in varje år. Med Norge skulle kanske ett ömsesidigt utbyte vara möjligt, så att en svensk orkester också besökte Norges motsvarighet till SOF/STORK. De mer professionella orkestrarnas (ex.vis Big Boss Band) deltagande diskuterades också, och flera ledamöter var av uppfattningen att det vore önskvärt om fler olika orkestrar kunde ges möjlighet att delta i festivalerna.

 

7§ RS-ekonomi

Niklas meddelade att RS ännu ej hade någon budget, en sådan gjordes. Det befanns beträffande generalsmiddagen rimligt att styrelseledamöterna betalade för sprit men ej mat. Detta hade ingen gjort ännu. Niklas berättade att vissa orkestrar ej tillfullo betalat för STORK2000. 20kr/medlem En lista skulle mejlas ut.

Budgeten (resterande punkter) skulle också mejlas ut av Niklas för godkännande.

 

8§ Extrakongress

Erik meddelade att tidpunkten för extrakongressen är, med viss reservation för ändring, satt till 19-21 oktober på en mindre nation i Uppsala och i samband med jätte-BRUNK. Fredagen skulle kunna användas till rundvandring i staden och STORK-lokalerna.

 

9§ Stadgeändring

En oklarhet i 11§ i stadgeändringsförslaget beträffande ’2/3 majoritet’ visade sig inte vara någon oklarhet, och den lämnades därför utan ändring. 2:a läsning av ändringsförslaget vid extrakongressen.

 

10§ Vad göra framöver?

Styrelseledamöterna åtog sig följande:

 

-          Inbjudan av STORK- och SOF-kommittéerna till extrakongressen (Erik)

-          Undersöka Big Boss Band intresse av att delta i framtida festivaler, samt inbjudan av andra orkestrar. (Erik)

-          Indrivning av betalning för STORK2000 (Niklas)

-          Adressuppdateringar av medlemmarna, (regionrepresententer)

-          Sammanställa kontaktadresser (Thomas)

-          Ekonomi (Niklas)

-          Ej inkomna enkäter till Niklas (regionrepresententer)

-          Brevutskick om skivarkiv (Erik) (regionrepresententerna bör dessutom göra reklam för detta arkiv, och back up-möjligheten)

-          Undersöka kostnad för en bättre webadress, ex.vis www.rs.nu (Erik)

-          Lundakarnevalen: Orkesterfest? Orkestrarnas delaktighet och omhändertagande. (Thomas)

 

 

11§ Ordet fritt

Erik föreslog en helt ny hemsida. Tomas menade att vi borde fråga oss vad som skulle vara med på sidan istället för att diskutera vad som var fel med den nuvarande. Martin förordade ett fräscht förslag, där frågorna vad ska vara med? och hur ska det se ut? Var noggrant genomtänkta. Erik föreslog ett turnéregister och skivinspelningsguide.

 

Martin meddelade att han skulle ut och resa i vår och undrade om det var lämpligast att han skaffade en ersättare eller avgick. Han tyckte vidare att reglementet kring RS-mötena borde stramas upp. Samma reprimand för glömd orkesterklädsel som för glömd medalj (dvs en back öl) borde gälla. Traditionen med ’Sången om dig själv’ borde också återupptas och ingå i överlämningen. De som ej uppfört någon sång om sig själva borde göra det till nästa möte. Övriga mötesdeltagare biföll på samtliga punkter.

 

Thomas sa att det är bra om slutversionerna av protokollen kommer ut till styrelsen ordentligt, något som fallerat tidigare.

 

12§ Nästa möte

Det beslutades att ha nästa möte i Uppsala, eftersom STORK-kommittéen då lättare kunde delta. Erik Naeser förklarade sig villig att upplåta sitt hem. Datum sattes till helgen 5-7 oktober.

 

13§ Mötets avslutande

Erik tackade Thomas för gästfriheten och förklarade mötet avslutat.

 

 

Vid tangentbordet

 

 

Jonas Haulin

 

 

 

Justeras

 

 

Niklas Wiksell