Protokoll fört vid Riks-SMASK:s extrakongress 23-25 november 2001

 

 1. Riks-SMASK:s ordförande Erik Naeser öppnade mötet.

 2. Till mötesordförande valdes Erik Naeser.

 3. Till justeringsperson, att vid sidan av ordförande Erik Naeser justera protokollet, valdes Anders Bergman i Wijkmanska Blecket.

 4. Kongressen befanns vara behörigen utlyst.

 5. a) Dagordningen fastställdes.
  b) Till sekreterare valdes Tania Asklund, region Stockholm

 6. Regionrepresentanterna fastställdes enligt följande:
  Ordförande: Erik Naeser
  Region Uppsala: Jonas Haulin
  Region Stockholm: Tania Asklund
  Region Göteborg: Martin Olsson
  Region Lund: Thomas Andén
  Region Övriga Sverige: Stefan Nilsson

 7. Riks-SMASK:s medlemmar fastställdes. Se bifogad lista.

 8. Stadgeändring, andra läsningen
  Stefan Nilsson, region Övriga Sverige, läste upp ändringsförslaget.
  Erik konstaterade att en balett kan komma till SOF/STORK utan orkester, men inte för att uppträda till förinspelad musik. Ett alternativ är istället att baletten dansar med en annan orkester. En balett kan inte på egen hand söka medlemskap i Riks-SMASK. Däremot ses baletten fortfarande som medlem, i det fall den ”tillhörande” orkestern är vilande.
  Lusen undrade över § 3, som handlar om att medlemmar i Riks-SMASK ska vara humoristiska. Denna paragraf härstammar från en mycket tidig version av stadgarna och utgör snarast kuriosa. Man är alltså inte tvungen att vara humoristisk!
  Dragskåpet varnade för riskerna med kompistillsättningar i styrelsen, då valberedning saknas. Erik konstaterade att Riks-SMASK-styrelsens kontakt med medlemmarna kanske inte alltid varit den bästa, men att ambitionen nu är mycket hög. Öppenhet och samarbete är ledorden. Därmed borde riskerna med kompistillsättningar vara minimala.
  Patricia-baletten uppmärksammade § 11ang poströstning och undrade om det råder några problem med att folk inte bryr sig om att rösta? Detta problem avfärdades dock av Erik, eftersom ansvaret för detta ligger på respektive regionrepresentant.
  Flera medlemmar var tveksamma till ”att”-satserna 5 och 6 i stadgarna. Efter långa diskussioner beslutades att ”att”-sats 6 kunde godkännas, medan ”att”-sats 5 måste förtydligas.
  Beslut togs om att ändra stadgarna fr o m den 24 november 2001.

 9. Inga övriga ärenden hade inkommit till styrelsen.

 10. Riks-SMASK kommer att följa och stödja STORK-kommitténs arbete, för att undvika de problem som uppkommit tidigare år. Vidare kommer Riks-SMASK att i stort som smått verka för det som är medlemmarnas önskemål. Riks-SMASK ska också planera årets kongress och extrakongress. Konstaterades att extrakongressen är bra, då den ger en möjlighet att få träffa SOF/STORK-kommittén. En ny Riks-SMASK-hemsida är under uppbyggnad och medlemmarna kommer själva att få tala om vilken information de vill ha med på denna. Vidare ska en enklare web-adress fram, för att undvika dagens krångliga sökväg. Eventuellt kommer Riks-SMASK att behöva lägga om sitt verksamhetsår från läsår till kalenderår. Mer information om detta presenteras i samband med STORK-kongressen.

 11. Inga övriga frågor fanns att diskutera.

 12. Erik avslutade mötet och tackade samtliga närvarande.

 

 

 

Vid protokollet:                                                              

                     

Tania Asklund

 

                                                                

Justeras                                                                           Justeras

 

Erik Naeser                                                                     Anders Bergman