Protokoll fört vid Riks-SMASK:s styrelsemöte i Sunnersta 23/3 2002

 

Närvarande:         Erik Naeser, Ordförande

                           Niklas Wiksell, Kassör

                           Tania Asklund, Generalsekreterare Stockholm

                           Thomas Andén, Generalsekreterare Lund

                           Stefan Nilsson, Generalsekreterare Övriga Sverige

 

 

§ 1.    Mötets

          öppnande

Ordförande Erik Naeser öppnade mötet vid köksbordet i det Naeserska hemmet, nära nog direkt hemkommen från sin tenta i Organisk Kemi 2.

 

§ 2.    Val av

          sekreterare

Då generalsekreteraren för Lund kände att det var hans tur valde styrelsen Thomas Andén till sekreterare.

 

§ 3.    Val av

          justeringsman

 

Tania valdes utan något längre uppehåll till justeringsman.

§ 4.    Riket runt

Uppsala (via Erik): Erik berättade i Jonas’ frånvaro att Dragos ämnar åka på en östturné över påsken till Bratislava. I övrigt ser region Uppsala fram emot STORK:en samt Lundakarnevalen naturligtvis.

 Övriga Sverige (Stefan): LiTHe Blås har precis haft jubileumskoncert. I övrigt sa Stefan bara citat: ”Det händer inte så mycket i Övriga Sverige, just nu”, förutom att en SOF-general har utsetts men mer om detta under § 6.

Stockholm (Tania): SMusK och Mercblecket kommer att fira 40-årsjubileum i vår samtidigt som Mercbleckets balett kommer att fira sin myndighetsdag eller nu-får-vi-gå-på-krogen-dag. Alla orkestrar i regionen kommer att åka på  turné i år förutom Mercblecket. Faktum är att om man vill skulle man kunna vara på turné hela juli. När det gäller STORK:en kommer Osquar Mutter att stanna i Stockholm och gästa Quarnevalen medan PQ kommer att besöka både och. Slutligen berättade Tania att alla SMASK-representanterna var utbytta utom en.

Lund (Thomas): Pulpahornen hade jubileum i höstas och enligt utsago fick de låna folk ur publiken till koncerten. Dock var både koncerten och den efterföljande festen mycket uppskattad. I övrigt har Karnevalen börjat med att Karneveljen har avhållits. I den presenterades bl.a. alla vinnande bidrag i alla tävlingar, såsom Karnevalsmelodi och affisch. Samtidigt hölls även en ”tävling” mellan AK och Bleckhornen om vem som ska gå först i Karnevalståget. Det var mycket jämt men slutligen avgick Bleckhornen med segern.

Göteborg (via Erik): Erik berättade i Tobias frånvaro, att Alliancen ämnar vara på STORK på fredagen för att vara på Quarnevalen på lördagen.

 


§ 5.    STORK 2002

 

§ 5.1. Lägesrapport

Den 22 mars 2002, dvs. kvällen före detta möte, avhölls ett möte med STORK-kommittén, som avlöpte mycket bra, i Tornrummet på SNerikes nation. Kommittén består till stor del av orkesterfolk från Wijkmanska Blecket, Hornboskapen och Dragskåpet med Lasse ”Ylle” Ylitalo i spetsen.

 

En sak som diskuterades under dagens möte var det faktum att Krister Hjort skulle hjälpa till med scenerna. Erik fick i uppdrag att se till att STORK skriver kontrakt med honom så att han håller vad han lovar.

 

En sammanfattning av vad som togs upp under STORK-kommitté-mötet finns separat i bilaga 1.

 

§ 5.2. 10-årsmiddag

 

 

 

 

 

 

 

§ 5.3. 10-årsmedaljer

Jonas kommer att vara ansvarig för denna begivenhet. Han kommer att ha fria händer, förutom att den ska avhållas på en nation som inte har hand om STORK:en, exempelvis Gästrike-Hälsinglands nation.

 

Arbetsgången kommer att vara sådan att orkestrarna har till den 31 mars att anmäla sina eventuella 10-åringar samt deras adresser. Alla regionrepresentanter ombeds att gå på sina respektive medlemmar runt detta datum så att vi får in anmälningarna i tid. Namn samt vilken orkester de tillhör kommer sedan att skickas till Tobias som kommer att fixa medaljerna (företaget behöver två veckor på sig), varefter en separat inbjudan kommer att gå ut till 10-åringarna i mitten av april.

 

§ 5.4. Kongress

Till kongressen ska stadgeändringsförslagen som togs upp vid förra styrelsemötet att tas upp. Stefan har under dagen suttit och knåpat på bra formuleringar. Det färdiga förslaget kommer att skrivas färdigt av Stefan och Thomas. Detta kommer sedan att bifogas kallelsen till kongressen som ska gå ut senast en månad innan, vilket är den 12 april. Stefan kommer i Eriks frånvaro att skicka ut kallelsen och allt som ska bifogas denna.

 

Anmälningen till STORK av den sittande styrelsen samt gråskägg diskuterades. Sittande styrelse går ju gratis men hur är det med gråskägg? Erik och Niklas fick i uppdrag att dyka in i detta problem.

 

Val av ny ordförande samt ny representant för Övriga Sverige diskuterades. En kvinna vid namn Stina Karlsson från Gjallarhornen har visat intresse för detta ärorika uppdrag och det föreslogs att hon skulle bjudas in till nästa möte.

 

§ 5.5. Övrigt

Två citat från Stefan får beskriva denna punkts avsaknad av diskussion, ”Det ska bli kul!” samt ” Annars vet vi var Ylle bor!”.

 

§ 6.    SOF 2003

Stefan meddelade att en ny SOF-general har valts av LinTek den 7 mars. LinTek gick på valberedningens förslag och valde Anders Rydén som var materialputte under Kårtegen på senaste SOF. Anders kommer att komma på STORK och har redan påbörjat sitt rekryteringsarbete och affischer kommer att sättas upp så fort läsperioden börjar igen. Enligt Stefan har han väldiga visioner om SOF 2003 vilket bl.a. inkluderar en expandering av Norrköping. Än viktigare är dock att han har samma åsikter om disco vs. Orkestrar som Riks-SMASK. Anders kan nås på sof@lintek.liu.se.

 

§ 7.    RS-ekonomi

Niklas tog till orda och berättade att ekonomin fortfarande är god trots alla utlägg och som det nu ser ut kommer vi att gå plus med ungefär 30-35 000. Bokslutet kommer att lämnas in i vecka 16, vilket innebär att alla kvitton måste vara kassören tillhanda absolut senast vecka 15!

 

§ 8.    Hemsidan

Thomas meddelade vad som skett under dagen och i korta ordalag vad som kommit fram. För en fullständig lista på det som kom upp se bilaga 2.

 

§ 9.    RS-arkiv

 

§ 9.1. Inventering

Skivarkivet är numera inventerat och uppdaterat. Den uppdaterade Excel-filen finns i ordförandens Macintosh. Det som gjorts är att alla skivor (CD såväl som LP) samt kassettband har gåtts igenom så att arkivstatusen stämmer.

 

§ 9.2.Komplettering

          med medaljer

Vi ska kolla med respektive festival för komplettering av medaljer.

 

 

§ 9.3. Arkivering

Erik meddelade att han inte hunnit kolla mer på detta sen styrelsemötet för tre veckor sedan men konstaterade att Riksarkivet kunde bli ett problem då deras huvudarkiv ligger i Kumla! Bättre skulle då Länsarkivet vara eftersom det ligger bättre till.

 

§ 9.4. Övrigt

Disciplinen med inskickning av skivor är dålig. Den måste bli bättre.

 

§ 10. Stadgarna

Stefan berättade vad han hade kommit fram till för ändringar samt förslag på formuleringar.

 

§ 11.  Göromål

·        Stefan & Thomas gör ett stadgeändringsförslag och skickar ut detta för påseende när det är klart.

·        Stefan skickar ut kallelsen till kongressen med allt som där ska ingå.

·        Alla ska skriva en kort (max 20 ord) personlig beskrivning som sedan kan läggas upp på hemsidan under styrelsen.

·        Korta beskrivningar av RS på främmande språk:

·               Engelska, Jonas

·               Tyska, Stefan

·               Franska, Tania

·        Jonas är ansvarig för genomförandet av 10-årsmiddagen.

·        Thomas samlar in allt det som ska skrivas till hemsidan.

·        Thomas uppdaterar det nätbaserade skivarkivet.

 

§ 12.  Ordet fritt

Då ingen hade ett endaste litet fritt ord att yttra lämnades raskt punkten för nästa.

 

§ 13.  Nästa möte

Nästa möteshelg blir den 3-5 maj 2002 i Stockholm med själva styrelsemötet på söndagen så att så många styrelseledamöter ska kunna vara närvarande som möjligt. Bor gör vi hos Tania i Årsta.

 

§ 14.  Mötets           avslutande

Ordförande Erik tackade för ett effektivt och snabbt möte och avslutade detsamma.

 

 

 

Vid datorn, Ö Torn, Lund

 

 

 

 

 

Thomas Andén, Generalsekreterare Lund

Lund, 2002-03-28

 

 

 

 

Protokollet justeras:

 

 

 

 

 

Erik Naeser,                                             Tania Asklund,

Ordförande                                               Generalsekreterare Stockholm