Riks-SMASK:s styrelse föreslår härmed kongressen ett antal ändringar i stadgarna, nämligen

att första stycket §6 i stadgarna ändras från nuvarande lydelsen:

§ 6 KONGRESSEN

Riks-SMASK:s högsta beslutande organ är kongressen. Kongressen består av representanter för medlemmarna. Sådan representant skall vara aktiv medlem av den medlem han representerar. Kongressen skall söka sammanträda varje år på kallelse av ordförande. Om minst fem medlemmar så skriftligen begär, skall kongress hållas inom två månader. Kallelse till kongress skall tillsändas medlemmarna senast en månad före kongress. Till kongressen kallas 2 representanter från varje medlem.

till:

§6 KONGRESSEN

Riks-SMASK:s högsta beslutande organ är kongressen. Kongressen skall söka sammanträda varje år på kallelse av ordförande. Om minst fem medlemmar så skriftligen begär skall kongress hållas inom två månader. Kallelse till kongress skall tillsändas medlemmarna senast en månad före kongress.

Kongressbeslut fattas med enkel majoritet, utom i fall av uteslutning eller stadgeändring, då i stället reglerna i § 10 respektive § 11 gäller.

Vid kongressen har varje medlem rätt att deltaga med 2 representanter. Sådan representant skall vara aktiv medlem i den Riks-SMASK-medlem han representerar.

Varje deltagande Riks-SMASK-medlem har 2 röster.

att § 11 delas i två stycken, från nuvarande:

§ 11 STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande kongresser med minst två månaders mellanrum. Vid kallelse till den andra kongressen skall fogas stadgeändringsförslaget. Vid den andra kongressen skall beslut fattas med minst 2/3 majoritet. Kongressen äger besluta om att den senare omröstningen skall ersättas av en poströstning bland samtliga medlemmar. Ändringsförslaget skall tillställas medlemmarna inom en månad från första beslutsdatum. Medlemmarnas röster skall vara styrelsen tillhanda inom tre månader från första beslutsdatum. För att förslaget skall antagas skall vid poströstningen minst 2/3 av medlemmarna biträda förslaget. Om förslaget ej antages i poströstningen faller förslaget.

 

till:

 

§ 11 STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande kongresser med minst två månaders mellanrum. Vid kallelse till den andra kongressen skall fogas stadgeändringsförslaget. Vid den andra kongressen skall beslut fattas med minst 2/3 majoritet.

Kongressen äger besluta om att den senare omröstningen skall ersättas av en poströstning bland samtliga medlemmar. Ändringsförslaget skall tillställas medlemmarna inom en månad från första beslutsdatum. Medlemmarnas röster skall vara styrelsen tillhanda inom tre månader från första beslutsdatum. För att förslaget skall antagas skall vid poströstningen minst 2/3 av medlemmarna biträda förslaget. Om förslaget ej antages i poströstningen faller förslaget.