Protokoll styrelsemöte Riks-SMASK

Röby gård 2002.07.13

 

Närvarande:

Stefan Nilsson, LiTHe Blås, ordförande

Niklas Wiksell, Promenadorqestern, kassör

Tobias Oddstig, Allianceorchestret, generalsekreterare Göteborg

Thomas Andén, Bleckhornen, generalsekreterare Södra Sverige

Stina Karlsson, Gjallarhornen, generalsekreterare Övriga Sverige

Anna Krafft, Hornboskapen, generalsekreterare Uppsala

 

§1 Ordföranden förklarade mötet för öppnat.

 

§2 Till sekreterare valdes Anna Krafft.

 

§3 Thomas Andén valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

 

§4 Riket runt Styrelsemedlemmarna började med att presentera sig, och därefter sina respektive regioner. Stefan presenterade Stockholm då Tania inte var närvarande

·        Stockholm: En gemensam kräftskiva planeras i augusti för stockholmsorkestrarna och -baletterna. I september infaller Studentmusikens dag då alla spelar i Kungsträdgården. Kårsetten fyller år (40?) senare i höst. QORK kommer att gå av stapeln på Handels nästa gång. Under sommaren är sommarorkestern öppen för alla som vill.

·        Södra Sverige: Enkäter för att utvärdera Lundakarnevalen kommer att skickas ut. Kanske sammanställs de av orkesteransvarige för karnevalen, Johan Rix, tillsammans med Thomas. Lundaorkestrarna ska göra en speciell utvärdering av karnevalen, eftersom de var mycket inblandade i det hela. Alte Kamereren åker till Tyskland i augusti, och Bleckhornen till Wien. Utblås1 är nya medlemmar i RS och regionen. Huruvida Vågspelet i Karlskrona finns kvar eller inte skall redas ut.

·        Göteborg: Flera jubiléer är på gång under hösten, Blåshjuden fyller 50 år 26 oktober och Tongångarne 40 år 7 december. G-SOF kommer att gå av stapeln den 16 november. Alliancen ska åka på Humpsvakars jubileum den 9 november.

·        Uppsala: Jättebrunk planeras igen, antingen i höst eller i vinter, som någon form av samarbete mellan alla orkestrarna. Letta Gardet har 35-årsjubileum i mitten av november.

·        Övriga Sverige: Stina planerar en träff för alla orkestrar i regionen, för att de ska få bättre kontakt med varandra (se vidare §11).

 

§5 STORK 2002 Kommittén har inte sammanfattat festivalen ännu, men nationerna verkade i alla fall nöjda. Kommentarer ifrån medlemmarna och styrelsen: Olika information innan och under festivalen, t ex spelscheman, lite strul med mat, synd att inte alla fick spela på Grossot. Södra Sveriges gamlingar i orkestrarna tyckte att det var en bra STORK. Fler enkäter måste in från medlemmarna! Ytterligare sammanfattning väntas efter kommitténs möte, liksom den ekonomiska sammanräkningen.

 

§6 SOF2003 Kommittén har 10 personer, vilket är färre än vanligt. Området blir Folkets Park, precis som sist. Ett ställe för jam och dans efter stängning önskas. SOF fyller 30 år, frågan huruvida det ska firas togs upp. Ska det vara ett separat kalas eller ska det slås ihop med 10-årsmiddagen? Ska hela festivalen bli ett stort jubileums-SOF? Ska det vara en middag på torsdagen? För vilka – gamla kommittéer och RS? Ska det i så fall slås ihop med RS 30-årsjubileum, som också infaller detta år (se vidare §10)? Styrelsen tyckte att ett kalas för gamla festivalkommittéer var bra.

 

Medlemmar klagar på att de inte får spela tillräckligt mycket eftersom så många utländska orkestrar deltar på festivalerna. Styrelsen tyckte att RS-orkestrarna ska ha spelningar i första hand, men att det är roligt att de utländska också kommer på festivalerna.

 

§7 Ekonomi Niklas sammanfattade året som gått som ett bra år, 10-årsmiddagen och extrakongressen var billiga, resekostnaderna däremot höga. Utfallet var 8000 kr över budget. Styrelsen satte budgeten för kommande året, se bilaga 1.

 

§8 Stadgarna Inga förändringar aktuella. Frågan väcktes huruvida ordinarie kongress ska vara på hösten i stället för på våren, så att samma ordförande driver och utvärderar festivalen, men inget förslag om att flytta kongressen togs fram. Kongressens placering under festivalen diskuterades, men ingen tidpunkt befanns bättre än söndag förmiddag.

 

§9 Göromål Enkäterna från STORK måste in från alla medlemmar! Festivalen är en av de viktigaste punkterna för RS, därför måste den utvärderas ordentligt. Utvärdering om Lundakarnevalen kommer också, som redan påpekats.

 

Texter till hemsidan om styrelsemedlemmarna ska också skrivas, där det inte redan gjorts.

 

§10 Extrakongress kommer att hållas i Linköping, tillsammans med SOF-kommittén. Information måste skickas ut i tid till medlemmarna, liksom ett relativt detaljerat schema, så att de vet vad som kommer att hända, då har de också lättare att följa med på kongressen. Kostnaderna måste hållas nere för kongressen, för att hålla budget.

 

RS fyller 30 år nästa år, frågan om och i så fall hur detta ska firas diskuterades. Skall detta ske under Extrakongressen? Stefan lovade utse en före detta styrelsemedlem som ville åta sig att ordna ett jubileum. Gamla styrelsemedlemmar ska inbjudas till självkostnadspris.

Stefan kunde även meddela att Calle Zwamp och Anna Maric ska gifta sig, styrelsen skickar telegram till bröllopsfesten.

 

§11 Ordet fritt

·        11a Stina planerar träff för Region Övriga Sverige i Sundsvall under hösten, om intresse hos övriga orkestrar finns. Detta för att få bättre kontakt mellan orkestrarna och även gentemot generalsekreteraren. Spelningar och middag ska stå på schemat. Detta är en bra tradition att starta, även för andra regioner, t ex Södra Sverige.

·        11b STORK2004 Festivalen bör infalla andra helgen i maj och en general skall sökas under hösten. En färdig kommitté skall finnas våren 2003, så att de kan följa med på SOF. STORK bör hållas på de södra nationerna i Uppsala. Detta skall läggas fram för Kuratorskonventet då de skall fatta beslut om huruvida STORK2004 skall hållas eller inte.

·        11c Styrelsen diskuterade om specialbiljett skall finnas för hemmamedlemmar under festivalerna, då de inte nyttjar allt som ingår i en vanlig festivalbiljett, såsom övernattning och frukost. Detta för att de inte ska köpa vanlig besöksbiljett istället. Sådana biljetter får i så fall respektive festivalkommitté ordna, tycktestyrelsen.

·        11d En 10-årsmedalj för de som inte varit med på alla festivaler i följd diskuterades. Den ska i så fall ha en enkel utformning utan gravering och kunna köpas till självkostnadspris. Frågan tas upp på Extrakongressen då också intresset från medlemmarna undersöks.

 

§12 Datum för nästa möte kunde inte bestämmas, avvaktas tills Extrakongressen är datumbestämd.

 

§13 Ordföranden förklarade mötet för avslutat. 

 

2002.08.06 Vid datorn, Anna Krafft

 

 

Stefan Nilsson                                                                              Anna Krafft

Ordförande                                                                                  Sekreterare

 

 

 

Thomas Andén

Justeringsman