Riks-SMASK styrelsemöte 23/11/02 i Uppsala, SNerikes-nation.

 

Närvarande:   Stefan Nilsson LiTH-blås, Ordförande

                      Niklas Wicksell Promenadorquestern, Kassör

                      Stina Karlsson Gjallarhornen, Generalsekreterare Övriga Sverige

                      Anna Krafft Hornboskapen, Generalsekreterare Uppsala,

                      Johan Pütz Kårsdraget, tillträdande generalsekreterare Stockholm, mötessekreterare

 

Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Stefan Nilsson.

 

Presentation av ny styrelsemedlem

Den nye representanten som valts av Stockholmsregionen Johan Pütz, efterträdare till Tania Asklund presenterade sig. Johan är liksom Tania medlem i Kårsdraget där han spelar trombon. Han har dessutom tidigare varit medlem i Promenadorquestern. Johan är ordförande i SMASK, Riks-SMASK:s lokala variant i Stockholmsområdet.

 

Mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Johan Pütz eftersom det var hans första möte. Till justerare valdes Anna Krafft.

 

Regionsrapporter

Stockholm. I Stockholm hölls i början av september studentmusikens dag i Kungsträdgården med efterföljande fest. Ett arrangemang som betraktades som lyckat. Vidare har man i Stockholm haft sommarorquester, ett interorkestralt samarbete mellan de sex studentorkestrarna under sommaren. Blåslaget, Kårsdraget och Osquar Mutter har konserter i den närmaste framtiden i nämnd ordning med start idag.

Uppsala. Anna rapporterade att Brunk inte kommer att hållas under hösten utan till vintern. Detta berodde på att det redan var full aktivitet i studentorkestervärlden. Bland annat har Dragos och Kruthornen haft jubileer.

Övriga Sverige. Stina berättade om att allt var väl förberett inför RÖV-SOF i Sundsvall , en vecka senare. Gjallarhornen är nuförtiden endast fem personer och är dessvärre ej längre spelbara. Däremot kommer LiTHe Blås och Schwamparna på besök så det lär bli livat i luckan.

Göteborg. Stefan rapporterar om Göteborgsregionen. Där har det varit GSOF som var att betrakta som ett lyckat arrangemang, dock hade de haft problem med sponsorer och lite folk.

Södra Sverige. Ingen representant eller annan person med tillförlitlig information om verksamheten i Södra Sverige fanns närvarande.

 

Ekonomi

Kassören har ordet

Niklas meddelade först att han avser att avgå efter att bokslut gjorts för det innevarande verksamhetsåret. Frågan om efterträdare behandlas under övriga frågor. Angående budgeten önskade Niklas att övriga kostnader borde ökas på från 1000 kr till 4000 kr för att motsvara de kostnader som tas upp där. Eftersom Riks-SMASK ekonomi hänger samman med resultatet av festivalerna råder det en viss osäkerhet om framtiden efter att Kuratorskonventet i Uppsala avsagt sig allt ekonomiskt ansvar för framtida STORK.

 

Beslut RÖV-SOF

Ett beslut fattades att RÖV-SOF skall stödjas med 2000 kr av Riks-SMASK. Niklas och Stina ordnar detta.

 

Beslut Dragos skivinspelning

Med anledning av Dragos ansökning av bidrag till en skivinspelning togs ett principbeslut att inte stödja denna med Riks-SMASK ansamlade vinstmedel. Eftersom ett sådant beslut kan verka prejudicerande i kombination med antalet skivinspelningar som görs av Riks-SMASK (RS) medlemmar är det med i nuvarande situation inte ekonomiskt försvarbart att stödja enskilda medlemmars aktiviteter. Däremot avser RS  att i fortsättningen stödja gemensamma aktiviteter när det anses lämpligt. RÖV-SOF är ett sådant fall liksom eventuellt gemensamma skivinspelningar.

 

Alltså gemensamma projekt ja, enskilda medlemmar nej.

 

SOF

Stefan berättade att arbetet med SOF går framåt. SOF-kommittéen är komplett sånär som en Norrköpingsrepresentant. Nästan alla puttar är tillsatta. De har haft skifte och nya kassören Kim Selgursson har tagit över och är firmatecknare. Generalen Anders åker dessutom på RÖV-SOF.

 

Boendet är inte klart men skall lösas så nära som möjligt. Garnisonen samt en avlägsen gymnasieskola utgår den här gången. Toaletter och annat har ordnats. Däremot är fruktostproblemet inte löst ännu, men Stefan argumenterar för sin lösning om gemensamma frukostar i respektive skolmatsal istället för utlämnandet av frukost paket till varje orkester.

 

Alla RS-medlemmar är inbjudna. Efter diskussionen som förts är inte Big Boss Band inbjudna. Man har dock ej kunnat hitta någon lämplig dansk orkester att bjuda in. Däremot är Norrköping och Kalmar på gång med egna och nya studentorkestrar. Det finns också en potentiell ny studentorkester i Gävle. Det är dock svårt att få ihop spelschemat. Man jobbar dessutom med att ordna en jamlokal där man inte behöver gå hem och lägga sig så tidigt som Folkets Park stänger.

 

Stefan avslutade med ambitionen att styrelsen bör träffa SOF-kommittén en till två gånger utöver extrakongressen.

 

 

STORK

Innan styrelsemötet träffade styrelsen STORK-kommittén och representanter för orkestrarna i Uppsala. Engagemanget bland Uppsalaorkestrarna att anordna STORK2004 verkade då milt sagt lågt och STORK:s framtid i Uppsala framstod då en aningen dyster. Därför diskuterades att undersöka möjligheten att anordna STORK på någon alternativ plats. Bollen samt en del andra gamla gråskägg har erbjudit sig att hjälpa om så behövs. De orter som diskuterades var främst Växjö och Örebro. Stefan avsåg därför att ta upp kontakt på orterna för att undersöka möjligheterna närmare.

 

Uppsala är dock fortfarande huvudalternativet. Detta då det är en bra variation mellan den konservativa universitetsorten Uppsala med dess nationer och det mer nydanande Linköping. Ett STORK i Växjö eller Örebro riskerar att bli en blek kopia av SOF istället för ett bra alternativ till nuvarande STORK i Uppsala.  Möjligheterna att hitta sponsorer ansågs av styrelsen inte omöjligt. Det viktigaste en motiverad general och en motiverad kommitté som kan genomföra STORK2004. Anna i egenskap av lokalrepresentant gör sitt bästa för att leta rätt på en general. Generalen bör ha erfarenhet och kontakter inom studentorkestervärlden.

 

Nästa möte och datum för extrakongressen

Datum för extrakongressen bestämdes till helgen 24-26 januari 2003 och platsen Linköping. Nästa styrelsemöte är helgen innan på samma plats.

 

Övriga frågor

Ny kassör. Eftersom Niklas Wiksell meddelat att han tänker avgå. Styrelsen konstaterade därför att en ny kassör bör hittas fram omgående och alla ansvarar att efter bästa förmåga med ljus och lykta leta efter en efterträdare till Niklas.

 

Stefan skall skicka ut medlemsbrev till orkestrarna för att förbättra kommunikationen mellan RS och dess medlemmar

 

Mötesforum. Det diskuterades hur Riks-SMASK bättre skall nå ut till de enskilda medlemmarna. Ett förslag var att regionrepresentanterna kan besöka alla sina medlemsorkestrars rep om det är möjligt under kommande året. I alla fall är det viktigt att hålla kontakten med lokala förmågor för att kunna värva nya medlemmar till Riks-SMASK styrelse.

 

Mötets avslutande

Ordföranden Stefan avslutade mötet och deltagarna besökte under kvällen Hornboskapens danskväll på SNerikes nation.

 

 

 

Vid protokollet                     Justerare

 

 

Johan Pütz                           Anna Krafft