Protokoll fört vid Riks-SMASK:s Extrakongress 20030126 å Musicum, Linköpings Universitet

 

 

 

 1. Mötets öppnande

 

Riks-SMASK:s ordförande Stefan Nilsson förklarade mötet för öppnat.

 

 1. Val av mötesordförande

 

Riks-SMASK:s ordförande Stefan Nilsson valdes till mötesordförande.

 

b) Val av mötessekreterare

 

Thomas Andén, Generalsekreterare (GS) för Södra Sverige, valdes till mötessekreterare.

 

 1. Val av en justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

 

Johan Pütz, Generalsekreterare för Stockholm, valdes som justeringsman.

 

 1. Kongressens behöriga utlysande

 

Kongressen befanns vara behörigen utlyst.

 

 1. Fastställande av dagordningen

 

Med tillägget: ”2. b) Val av mötessekreterare” fastställdes dagordningen.

 

 1. Fastställande av regionrepresentanter

 

Regionrepresentanterna fastställdes till nedanstående personer:

 

Anna Krafft, generalsekreterare Uppsala

Johan Pütz, generalsekreterare Stockholm

Tobias Oddstig, generalsekreterare Göteborg

Stina Karlsson, generalsekreterare Övriga Sverige

Thomas Andén, generalsekreterare Södra Sverige

 

 1. Fastställande av Riks-SMASK:s medlemsorkestrar

 

Riks-SMASK:s medlemsorkestrar fastställdes.

 

Norrköpingsorkestern NUTS2 (Norrköpings Underbart Tutande StudentSällskap) valdes till observationsorkester i Riks-SMASK.

 

 1. Av styrelsen framlagda ärenden

 

Inga av styrelsen framlagda ärenden fanns att tillgå.

 

 1. Till styrelsen inkomna ärenden

 

Till styrelsen hade en motion angående stadgeändring inkommit. Då det från vissa håll i församling framkom att det inte var önskvärt att ha ordet sprit i stadgarna inkom ett ”tilläggsyrkande” från vissa av motionärerna enligt nedan:

 

Vi yrkar att formuleringen:

 

”alkoholhaltiga drycker motsvarande en flaska 70 cl 40% sprit” ändras till ” kalasattiraljer för en summa ej överstigande 0,75 * en SOF-avgift”.

 

Efter detta fördes en kortare diskussion som ledde till att motionen vid voteringen röstades ner med röstsiffrorna: 7 för, 17 emot och 7 nedlagda.

 

 1. Riks-SMASK:s verksamhet under det fortsatta verksamhetsåret

 

Följande kommer styrelsen att jobba med under det fortsatta verksamhetsåret:

 

Ø        Hitta möjligheter för STORK 2004 bl a m h a lördagens diskussioner.

Ø        Hjälpa SOF-kommittén i deras arbete med årets SOF, bl a m h a lördagens diskussioner.

Ø        Träffas och genomföra 2 styrelsemöten till.

Ø        Anordna en Kongress i samband med SOF.

 

I samband med denna diskussion kom det fram en fråga om vem som gör vad inför STORK 2004. Det beslöts att styrelsen har gemensamt ansvar.

 

 1. Övriga frågor

 

Inga övriga frågor fanns att tillgå.

 

 1. Mötets avslutande

 

Mötesordförande, tillika Riks-SMASK:s ordförande, Stefan Nilsson avslutade mötet efter det att de närvarande hade fyllt i närvarolistan.

 

 

Vid datorn, Ö Torn, Lund, 030128

 

 

 

 

Thomas Andén, mötessekreterare

 

 

 

 

Stefan Nilsson, mötesordförande                                      Johan Pütz, justeringsperson