Date: Mon, 23 Dec 2002
From: Stefan Nilsson <steni580@student.liu.se>
Subject: Kallelse till extrakongress

Guds frid i stugan, kära medlemmar!

Såhär i juletid är det väl dags att skicka ut en julklapp till er alla i form av kallelsen till Riks-SMASKs extrakongress. Extrakongressen skall gå av stapeln i Linköping. Under kongresshelgen är det tänkt att vi dels skall ha kongressförhandlingar (söndag fm), dels skall vi ha möjlighet att umgås och diskutera med varandra och att träffa SOF och STORK-kommittéare, för att framföra våra synpunkter på avhållna och kommande festivaler. Sammanställningen av de av er inskickade STORK-enkäterna är klar och skall gås igenom under helgens diskussioner.

 

Riks-SMASK kallar härmed två representanter från varje medlem att deltaga i extrakongressen.

 

Tid: helgen 24-26 januari 2003

 

Plats: Linköping

 

Dagordning

 

1 Mötets öppnande

2 Valav mötesordförande

3 Val av mötessekreterare

4 Kongressens behöriga utlysande

5 Godkännande av dagordningen

6 Val av justeringsmän tillika rösträknare

7 Fastställande av Riks-SMASKs medlemmar

8 Fastställande av regionsrepresentanter

9 Stadgeändringar, motioner och propositioner

10 Riks-SMASKs verksamhet under kommande verksamhetsår

11 Övriga frågor

12 Mötets avslutande

 

Slutligen får jag önska er alla en synnerligen god och trevlig jul och ett gott nytt år.

 

Stefan Nilsson, ordförande

ps: tack för julkorten ni som skickat. ds