Styrelsemöte för Riks-SMASK

Linköping 2003.04.12

 

Närvarande:

Stefan Nilsson, LiTHe Blås, ordförande

Thomas Andén, Bleckhornen, generalsekreterare Södra Sverige

Stina Karlsson, Gjallarhornen, generalsekreterare Övriga Sverige

Johan Pütz, Kårsdraget, generalsekreterare Stockholm

 

§1 Mötets öppnande Ordföranden förklarade mötet öppnat.

 

§2 Val av sekreterare Till sekreterare valdes Johan Pütz.

 

§3 Val av justerare Thomas Andén valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

 

§4 Riket runt

§         Övriga Sverige: RÖV-SOF kommer under hösten att arrangeras i Luleå av Luhrarne om de andra orkestrarna är intresserade att resa dit. Gjallarhornen har lämnat in sina saker till studentkåren. Snösvänget letar efter fler människor till sin turné. LiTHe-blås har haft en jubileumskonsert, vilken ansågs vara stor succé av Riks-SMASK-ordföranden. Blåset kommer även att åka på turné under sommaren och har för tillfället många spelningar.

 

§         Södra Sverige: Styrelserna för Södra Sveriges studentorkestrar har träffats i Växjö. Närvarande var AK, Bleckhornen och Isterbandet. De avser att starta en regionfestival i början av hösten i syfte att öka samarbetet inom regionen. Arrangemangets konserter skall vara öppet för allmänheten, men det saknar än så länge ett representabelt namn. Riks-SMASK’s styrelse gjorde sitt bästa för att hjälpa till med att lösa detta problem, men projektet förblev namnlöst.

 

§         Stockholm: QORK har arrangerats och SMusK respektive Promenadorquestern har haft sina årskonserter. Mercblecket kommer att ha sin årskonsert den tredje maj. SMASK avser att producera en julskiva vilken är tänkt att vara färdig lagom till jul. Vidare håller man på att producera en elektronisk variant av den SMASK-matrikel som getts ut i pappersform tidigare år. Under sommaren kommer det att anordnas sommarorquester, där alla intresserade studentmusiker är välkomna. Det är kul om det kommer andra än enbart de från Stockholm. Mot slutet av sommaren kommer studentmusikens dag att arrangeras. SMASK kommer att under 2004 ha 40-års jubileum.

 

§         Göteborg: Eftersom Göteborgsrepresentanten inte närvarade erhölls ingen information förutom att GASK håller styrelsemiddag för alla styrelser bland Göteborgs studentorkestrar, vilket även var orsaken till represententens frånvaro.

 

§         Uppsala: Inför jubiléet till hösten spelar Hornboskapen in en ny skiva, vilken är orsaken till Uppsalarepresentantens frånvaro.

 

§5 SOF2003

§         5.1 Lägesrapport Det preliminära spelschemat visades upp. Några förslag till förbättringar gavs efter det att det visat sig att medlemmar ur Riks-SMASK’s styrelse fått spelningar samtidigt som 10-åringsmiddagen. Dessutom önskade Södra Sverige att inte alla deras spelningar skulle krocka. Annars verkade spelschemat robust förutom att det fanns några oförklarliga hål i det. Vidare har Patriciabaletten angett att de absolut inte vill bo tillsammans med PQ. Stockholmsrepresentanten hade lite förståelse för detta. Boendet i allmänhet har dock koordinerats för att minimera transportbehoven genom att orkestrar som spelar på samma ställe och vid samma tidpunkter får bo tillsammans. Viss hänsyn har tagits till orkestrarnas önskemål. Det blir ett sammanhängande område under festivalen. Detta innebär dock att hanteringen av alkohol blir mycket restriktivare och att det under inga omständigheter kommer att godtas att egen dryck smugglas in. Ölpriset kommer att ligga på 20 kr per öl, vilket lär minska incitamenten att ta med egen öl. Förtappade och ertappade slängs ut från festivalen till nästa år! Polisen har visat sitt starka ogillande till ett enda stort område och avser därför att göra en rad kontroller under festivalen.

 

§         5.2 10-åringsmiddag Preliminärt har Stefan bokat bord vid Mjellerumsgården till priset 405 kr per kuvert. Eftersom det höga priset kan vara avskräckande beslutades att Stefan skulle arbeta med en alternativ lösning med caterad mat inne på SOF-området. Detta skulle bli väsentligen billigare. För det förra alternativet beslutades också att priset skall subventioneras med 55 kr per person av Riks-SMASK. I inbjudan skall priset därför anges till 350 kr, men att det kommer att minska om man lyckas genomföra det billigare alternativet. Inbjudan skickas snarast ut till aktuella personer. Middagen kommer att börja kl. 18.00 om den genomförs på Mjellerumsgården och 17.30 om den genomförs på SOF-området.

 

§         5.3 10-åringsmedaljer Totalt är 19 personer anmälda. Medaljerna kommer att delas ut kl. 17.00. Namn och postadress till andra potentiella kandidater uppmanas att skickas in.

 

§         5.4 Kongress Kallelsen är skickad i tid och är korrekt sånär som på del av en text till ett stadgeförändringsförslag. Felet är dock endast av redaktionell betydelse, se bilaga. Syftet med förändringen är att ändra och klargöra beslutsreglerna i kongressammanhang. Kongressen kommer att starta 09.30 och det kommer att finnas frukost i samband med denna. Riks-SMASK’s styrelse avser däremot att träffas 09.00. Under kongressen kommer en ny kassör att väljas.  Dessutom kommer sittande ordförande Stefan att väljas om. Han avser att sitta kvar till dess att SOF är utvärderat. En ny SOF-general kan dessutom utses redan under hösten. Styrelsen kommer att återväljas förutom Stina Karlsson som avgår och efterträds av Martin ”Tom” Udén från LitHe blås.

 

§         5.5 Övrigt Inget övrigt fanns att tillägga.

 

§6 RS-ekonomi Ingen rapport har kommit från kassören. Däremot har räkenskapsåret nyligen avslutats (31 mars). Ett bokslut är avsett att vara klart och reviderat inom en vecka. Riks-SMASK’s styrelse hoppas få in 1,5 basbelopp från SOF enligt avtalet med Lintek. I allmänhet ansåg ordförande att det vore kul med mer pengar. Framför allt för att kunna vara ekonomisk garant för framtida STORK.

 

§7 STORK2004 Stefan och SOF-generalen Anders kommer under efterföljande måndag att utforma ett dokument för beslutsunderlag för Ultuna studentkår. Olika punkter som dokumentet borde innehålla diskuterades. Dokumentet kommer att överlämnas av Anna Krafft personligen. Dessutom bör en invit till ett möte med Ultuna studentkårs styrelse skickas. Inga nyheter har inkommit från eventuella alternativ till Uppsala. Eftersom STORK som namn är negativt laddat konstaterades att ett nytt namn bör tänkas igenom.

 

§8 Hemsidan Det finns för närvarande inga bilder på bildsidan. Thomas efterlyste bilder föreställande Riks-SMASK’s styrelses verksamhet samt bilder som illustrerar seriös studentorkesterverksamhet. Det diskuterades också om bilder på regionalverksamhet skulle tas med för att anknyta till den regionala verksamheten. I Stockholm är dock en egen hemsida på gång.

 

§9 Stadgarna Se under § 5.4 kongressen

 

§10 Göromål Se till att skivor kommer in. Insamla information att uppdatera hemsidan med. Leta reda på 10-åringar.

 

§11 Ordet fritt

§         11.1 Johan tog upp att SMASK avser att i framtiden söka bidrag för den gemensamma julskivan. Detta kunde ske i två former, antingen i form av direkt bidrag såsom för RÖV-SOF, med hänvisning till styrelsebeslut från 2002.11.23 eller i form av att Riks-SMASK köper ett antal skivor. Det senare ogillades och ett rent bidrag förordades. Dock vill man avvakta kassörens åsikt. Ett eventuellt bidrag bör vara i storleksordningen av det bidraget till RÖV-SOF, vilket var 2000 kr. Inget beslut togs då det inte inkommit någon formell ansökan.

 

§         11.2 Thomas gjorde samma typ av förfrågan som Johan i punkten ovan avseende den regionala studentorkesterfestivalen i Södra Sverige. I övrigt se punkten ovan.

 

§         11.3 Thomas tog upp frågan att skapa en matrikel över tidigare medlemmar i Riks-SMASK’s styrelse. Inget beslut togs i frågan.

 

 

§12 Nästa möte Eftersom det inte finns någon tid till möte innan SOF sköts denna fråga upp till SOF.

 

§13 Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

 

 

 

2003.04.13. Vid datorn, Johan Pütz          

 

 

 

 

Stefan Nilsson                                            Johan Pütz

Ordförande                                                Sekreterare

 

 

 

 

Thomas Andén

Justeringsman