Sammandrag av protokoll som fördes vid Riks-SMASKs möte 26/6-28/6, 1998 i Göteborg

 

Detta är ett sammandrag, och förtydligande för den som inte är helt insatt i Riks-SMASKs arbete, av det protokoll som fördes vid Riks-SMASKs möte 26/6-28/6, 1998 i Göteborg.

 

Närvarande

Carl-Johan Lennström, ordförande
Lotta Flodmark, vice ordförande
Edvard Svedberg, kassör
Fredrik Törn, Stockholm
Henrik "Grodan" Staberg, Göteborg

Vid protokollet: Grodan

Justeringsperson: Edvard

Sammandraget gjort av: Calle Zwamp

 

Riks-SMASKs policy angående portning av orkestrar

Bakgrund: Portning av orkestrar till festivaler har skett på ett sådant sätt att det upprört andra orkestrar. Dessa orkestrar anser bl.a att grunderna är felaktiga, att selektionen inte gjorts rättvist, samt att portningen skett av fel "instans".

Då Riks-SMASK har till uppgift att fastställa vilka orkestrar som får deltaga i festivalerna, ser vi det som lämpligt att det finns en hyfsat klar policy att arbeta efter.

Vår målsättning är att Studentmusik skall rymma den dynamik av uttrycksformer som finns idag, men med beaktandet att vad ett fåtal Studentmusiker gör klassas av ALLMÄNHETEN som just Studentmusiker uppträdande. Om detta uppträdande KAN få sådana följder att det försämrar festivalens rykte, och därmed försvårar arrangerandet av kommande festivaler, anser vi att det inte är acceptabelt. Vad vi i detta läge menar med att missköta sig bör det inte råda något tvivel om.

Om orkesterns medlemmar missköter sig såpass att flertalet andra orkestrar uppfattar dem som stökiga och besvärliga (denna tröskel brukar normalt sett vara hög), måste kontakt tas för en dialog.

 

I protokollet står följande:

"En orkester som missköter sig vid Sof eller Stork får en varning och uppmanas att skärpa sig. Om denna orkester missköter sig även vid föjande Stork/Sof skall orkestern avstängas från en festival. Riks-SMASK och Stork/Sof-kommittén följer upp uppförandet och Riks-SMASK tar kontakt med orkesterledningen och meddelar vad som har hänt. Stork98 har inga anmärkningar på någon orkester.

Bonnkapälle är ingen studentorkester!"

 

Mål och visioner

Vad har vi uppnått under 1997/98?

Uppdatering av medlemsmatrikel
Avtal med LinTek och KK ang Sof resp Stork
Vi har firat 25-årsjubileum
Vi har utvärderat Sof-97
En mailinglista till alla orkestrar som har mail

Vad har vi inte uppnått?

Sprida studentmusik till allmänheten kan göras mer
Samarbetet med Storkkommittén har gått lite knackigt

 

Vad vill vi göra 1998/99?

Synas hos orkestrarna
Se till att alla studentorkestrar har en mailadress
Kommunikation med "vanliga orkestermedlemmar", inte bara styrelser
Ett kalendarium på hemsidan där orkestrar kan skriva in konserter mm
Hjälpa Sof-kommittén i dess arbete med budget, orkestrar, marknadsföring mm
Uppdatera skivarkivet
Samandrag av mötesprotokoll skickas till orkestrarna
Dra igång samarbetet i Region Lund om det behövs

 

Enkät till Stork/Sof kommittéerna

Då vi tror att samarbetet med festivalskommittéerna kan förbättras ska vi skicka ett brev till SOF-97, STORK-98 där vi presenterar vad vi kan vara behjälpliga med. I brevet skall ingå en enkät där de kan kommentera hur samarbetet förflöt, ge sin syn på våra idéer samt komma med förslag på vad de skulle vilja ha hjälp med.

 

Vi kom fram till att vi kan vara behjälpliga med följande:
Vara orkesterrepresentant på möten
Kunskap om orkestrars storlek och musikaliska inriktning
Informera faddrar vad en orkester förväntar sig av dem
Hantera bråkiga orkestrar
Uppföljning av festivaler
Kolla budget och utskick
Adresser och mail till orkestrar
Marknadsföring på våra respektive hemorter
Stötta vid tillsättande av Generaler
Dra igång festivalsarbetet
Erfarenhet om transporter, korteger, instrumentinlämning, mat mm
Vara kontaktpersoner/bollplank för enskilda kommittémedlemmar
Känna till utländska orkestrar

 

Utskick i närtid

Vi ska göra ett utskick till samtliga orkestrar och där ska ingå:

Utvärdering av Stork98
Bantat kongressprotokoll
De nya stadgarna
Vad är RiksSMASK, att läsas upp av orkesterledare
Budget för 98/99

 

Lundakarnevalen 1998

Edvard knåpar ihop en enkät som skickas till de orkestrar som var där. Denna ges sedan till orkesteransvarige i Lundakrnevalskommittén som stöd till nästa karneval. På något vis måste vi få materialet att finnas kvar i något testamente (då vi samtliga är utbytta om fyra år).

 

Sof 99

Arbetet har dragit igång och de har redan haft en massa möten. Telia är klar som huvudsponsor. Platsen blir Linköpings garnison eller Folkets Park vilket bestäms i september. Mat och logi bokas också i september.

 

Prov-och observationsorkestrar

Lusen klubbas som medlemmar i RiksSMASK.
Schwamparna och Republikorkeztern tillfrågas om de vill bli provorkestrar.
Attityden hos CTBB (Chalmers Tekniska Big Band) kollas. Är de överhuvud taget intresserade av att vara en studentorkester?

 

Försäkring

Vår kontakt på Folksam är på semester men Fredrik tar kontakt med honom när han är tillbaka.
(Vi försöker för närvarande att förhandla fram en orkesterförsäkring som skulle täcka instrument, noter, balettkläder samt övriga inventarier som orkestern äger. Denna förhoppningsvis förmånliga försäkring får sedan tecknas och betalas av respektive orkester.)

 

Skivarkivet

Vi går på respektive region när arkivet finns inknappat på data. De skivor som inte går att få försöker vi kopiera till CD eller Minidisc. Om vi har alla skivor kan vi även betjäna Stork/Sof kommittén med kopior om arrcheferna vill lyssna in sig.

 

Notarkiv

Vi har kollat med Visarkivet och de kan inte ta emot de mängder det rör sig om. Fredrik kollar med Blåsmusiksamlingarna om det går att få någon bra deal med dem.

 

Turnéregister

Ett register över ställen som orkestrar varit på turné till de senaste åren. Det är tänkt att allt material skall levereras av orkestrarna (i digital form) och Riks-SMASKs arbete består i att lägga ut detta på nätet. Databasen/registret skulle kunna vara sorterat ungefär som:

Land
Stad
Bra ställen att spela på
Kontaktpersoner på stället
Bostad
Dåliga ställen mm

 

Vi vill även skapa ett register över busschaufförer i orkestrarna. Vi undersöker i respektive region och ber att få in detta i mailform.

 

Diverse

STORK General-00

Lotta och ordföranden för Kurators Konventet informerar på "Landskap"-mötena på nationerna i Uppsala och utlyser generalsposten till hösten.

 

STIM

Kolla med Stork/Sof-kommittén vad de har för avtal, annars har vi ett från 1989.

 

Kongress 97

Kongressen 97 anses nu för avslutad med poströstningar och allt.

 

Budget 98/99

Edvard lägger en budget för 98/99. Med de pengar vi har i dagsläget kan vi ha fyra möten i Linköping.

 

Tioårsmiddag

Till tioårsmiddagen skall följande personer normalt inbjudas:
"Tioåringar"
Riks-SMASKs styrelse
Gråskägg
Generaler
Dr Mombasa

 

Skydda namnet SMASK

Då bl.a Sveriges musikhögskolor arrangerar en tävling kallad SMASK, samt att namnet SMASK förekommer i andra sammanhang funderade vi om namnet behöver skyddas. Vi kom fram till att detta inte behöver göras.

 

Adressregister

Adresser till gamla Riks-SMASKare fins hos Torbjörn sedan jubileet.
Stork vill använda vår hemsida till att spara sina adresser centralt och det får de gärna. Vi hjälper dem med detta.

 

E-mail

Fredrik fixar mailadresser (via Hotmail) till de orkestrar som saknar detta. Han meddelar adress och password via nätet.

 

Övrigt

Det beställs för mycket frukost till Stork. Uppsalaorkestrarna äter inte frukost på skolorna

Boka Norrlands och VeDala tidigt för sexor på Stork. Om ingen general finns bör KK göra detta.

Varför inte sälja överblivna prylar på nästkommande festival?