Förkortad populärversion av Protokoll fört vid Riks-SMASKs (RS) möte 7-8/11 1998

 

 

Närvarande:

Carl-Johan Lennström (Calle), Ordförande, Övriga Sverige

Edvard Svedberg, Kassör

Henrik Staberg (Grodan), Göteborg

Fredrik Törn, Stockholm

Torbjörn Nager (Tobbe), Stockholm, vikarie VT-99

Pär-Ola Andersson (P-O), Lund, avgående

Hans Wachtmeister, Lund, pågående

 

 

1. Mötets öppnande

Calle öppnade mötet.

 

2. Val av sekreterare och justeringsperson

Edvard valdes till sekreterare och Calle till justeringsperson.

 

3. Presentation av nya ledamöter

Torbjörn Nager kommer att vikariera för Fredrik under vårterminen då Fredrik åker till Norge på utbyte. Tobbe presenterade sig som en numera förvärvsarbetande musiker i Kårsdraget. Han har även ett förflutet i SOF-89 kommittén.

 

Hans Wachtmeister kliver på som representant för Lund-området. Han är mitt uppe i en musikalisk karriär i Alte Kamereren och har tagit ett sabbatsår från studierna för att vara sexamästare inom Kåren.

 

4. Ekonomi

Edvard presenterade aktuell ekonomisk status. Vi har knappt 10 000 kr på postgirot vilket innebär att vi har tuffa ramar att röra oss inom. Bokslutet för STORK-98 är ännu inte klart och vi vet inte vilket resultat det blev och hur stor del vi får av ett ev överskott.

 

5. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lästes upp med följande kommentarer:

Lundakarnevalsenkäterna ska drivas in innan jul för vidare befordring till Edvard som sammanställer dem. Sammanställningen ska sedan överlämnas till Hans som arkiverar den till kommande generationer.

Fredrik har sökt kontakt med Pripps-Harald angående jobb som guide. Kontaktsökandet är ännu inte ömsesidigt.

STORK/SOF. Lotta håller kontakten med STORK-98 och följer upp bokslutet. Hon kommer även tillsammans med CC att gå ut på nationerna och efterlysa general till -00. Detta bör ske innan jul. SOF rullar på.

 

6. Försäkring.

Fredrik har fått förslag på utformning av en orksterförsäkring hos Folksam. Förslaget med olika premier vid olika försäkringsbelopp såg konkurrensmässigt ut och vi var överens om att det kan vara något att presentera för orkestrarna. Det är dock viktigt att tecknandet går genom RS. Ett formulär för detta kommer att utarbetas av Fredrik. Utskick till orkestrar bör ske innan jul så alla är försäkrade innan de åker på SOF.

 

7. Sångbok

Fredrik har tidigare kommit med förslaget om en nationell sångbok med bidrag från alla studentorkestrar. Idén har nu mognat och vi kom fram till följande upplägg. Boken ska bestå av en allmän del med de allra vanligaste sångerna, en del med lite ovanligare sånger som förekommer i studentsammanhang och en del med orkesterspecifika sånger. En uppmaning ska gå ut till samtliga orkestrar att skicka in bidrag som täcker alla tre delar. Vi förbehåller oss sedan rätten att sätta ihop sångboken utifrån materialet. Boken måste vara helsponsrad och klar till SOF. Grodan utsågs till projektledare

 

8. Uppdatera hemsida

Adressregistret ska uppdateras med nytillkomna email-adresser.

Stadgar och mötesprotokoll ska läggas upp.

Skivarkiv och turnéinfo, när den är sammanställd, ska finnas tillgängligt.

RS recenserar. En rolig och positiv recension på aktuell orkesterplatta kan läggas upp.

 

9. Styrelsens utseende nästa verksamhetsår

Sitter kvar: Lotta, Fredrik och Hans

Avgår: Calle, Edvard och Grodan

Revisorer. Anders Lindskog avgår. Johan Grimm har ej formellt tillfrågats om fortsättning.

Calle, Edvard och Hans valdes till valberedning. De ska komma med namnförslag innan jul.

 

10. Nästa möte

Nästa möte föreslogs att förläggas i Linköping i januari..

 

11. Övriga frågor

Fadderorkestrar. Tobbe föreslog att nya orkestrar skulle få en fadderorkester. Någon att vända sig till för praktiskt hjälp med noter, instrument o dyl. Detta bör vara en orkester med likartad musikalisk inriktning men från en annan region för att slippa konkurrensbiten.

 

Stipendiesökarhjälp. Fredrik föreslog att RS skulle vara behjälpliga med att hitta lämpliga stipendier för orkestrar och musiker. Han åtog sig själv att gå vidare med att kolla i den stora stipendieboken.

Regionalt samarbete. Samarbete mellan orkestrarna i region Lund diskuterades. Detta föreligger inte idag och är något som styrelsen tyckte borde finnas i någon form. Hans kommer att kontakta resp orkesterledare för att undersöka intresset.

 

12. Avtackning

Styrelsen avtackade P-O genom att Calle behängde honom med den fina RS-medaljen. P-O var märkbart rörd och vi tackar honom för hans fina jobb för RS och studentmusiken.

 

13. Mötets avslutande

Calle tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

 

 

 

 

Edvard Svedberg

Mötessekreterare

Carl-Johan Lennström

Mötesordförande tillika justeringsperson