1. Protokoll från Riks-SMASKs möte 13-14/2 1999 i Linköping

 

Närvarande:

Carl-Johan Lennström ( Calle), Ordförande, Övriga Sverige

Lotta Flodmark, Uppsala, tillika mötessekreterare

Edvard Svedberg, Kassör

Henrik Staberg (Grodan), Göteborg

Torbjörn Nager (Tobbe), Stockholm

Johan Säfholm (Lars Demian), tillträdande Övriga Sverige

 

2.Formalia

3.Presentation av nya ledamöter

Johan Säfholm, alias Lars Demian, kommer att efterträda Calle som representant för Övriga Sverige.

 

4.Ekonomi

Det beslutades att beräkna en budget utifrån vad varje möte får kosta per person och tillfälle för att därmed undvika anklagelser om tilltagna fester mm. Alla kostnader för vin och sprit skall varje enskild deltagare stå för.

Det har inte tillkommit några pengar från STORK-98. Möjligheten att finansiera vår verksamhet genom medlemsavgifter från orkestrarna diskuterades.

 

5.STORK

STORK-98 redovisade ett nollresultat vilket innebär att det inte blir en vinsttilldelning till RS. Lotta har förhandlat med KK om ersättning för konsulttjänster som RS kan bistå med i utvärderingsarbetet och uppstartning av STORK-98 resp.-00. Lotta sitter med i en arbetsgrupp för STORKs framtida utformning. Eftersom STORK är beroende av nationerna i Uppsala har Lotta ansett det viktigt att förankra deras roll i skapandet av STORK.

 

6.SOF

Axelbandet skall inbjudas till SOF men under starka hot om uteslutning vid dåligt uppförande.

Calle sitter i en grupp som likt den i Uppsala arbetar med en framtidsplan för SOF.

 

7.Sångbok

Sångboken skall innehålla tre delar; allmänna orkestersånger, orkesterspecifika sånger samt jam harmisar. Sångboken skall fr.a. spegla studentorkestersångtradition och bör därför få innehålla promiskuösa sånger.

 

8.RS historia och framtida utformning

Vi konstaterade att den kritik som tidigare har framförts om RS är befogad men ansåg den vara orättfärdig mot oss som sitter nu. Vi har ett tungt arbete att vända den allmänna opinionen till vår fördel.

 

Orkesterkonventet (OK) i Uppsala borde knytas närmare RS.

 

Det saknas fortfarande en kandidat till Kassör och en revisor.

 

9.Hemsidan

Skivarkivet: orkestrar måste uppmanas att titta och uppdatera. Skivarkivet bör förbli i tryggt förvar hos sittande ordförande.

 

10.Avtackning

Styrelsen avtackade Grodan genom att förgylla hans frackkrage med en blänkande RS-medalj.

 

11.Mötets avslutande

Calle avslutade mötet efter en lång och jobbig helg.

 

 

 

 

Lotta Flodmark, Mötessekreterare

Carl-Johan Lennström, Mötesordförande tillika justeringsman