Protokoll fört vid Riks-SMASKs möte 13-14 mars i Stockholm

 

Närvarande:

Carl-Johan Lennström, ordförande, Övriga Sverige

Lotta Flodmark, Uppsala

Edvard Svedberg (endast söndag), Kassör

Tord Karlberg, Göteborg

Hans Wachtmeister, Södra Sverige

Torbjörn Nager, Stockholm

Johan Sävholm, tillträdande Övriga Sverige

 

Mötets öppnande
Calle öppnade mötet

 

Val av sekreterare
Hans valdes till sekreterare

 

Presentation av nya ledamöter.
Tord Karlberg presenterade sig som Grodans efterträdare. Han är bördig från Skåne och hör hemma i Alliancen

 

Nästa möte
Nästa möte bestämdes skulle äga rum i form av ett frukostmöte under SOF, Calle ordnar en tid som passar med spelschemat. Dessutom skall vi samlas efter kongressen för lite eftersnack.

 

Ett sommarmöte skall också äga rum. Tid och plats bokades dock inte.

 

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och kommenterades enligt följande:

 

Regionrespresentanterna uppmanades tala med sina orkestrar om kongressen. Det är önskvärt att samtliga orkestrar närvarar på kongressen.

 

Vi skall jobba för att få ut informationen om försäkringen till orkestrarna så att alla har möjlighet att teckna sådan innan SOF.

 

KK har gett arbetsgruppen i uppdrag att bevilja pengar till Riks-SMASK för konsulttjänster.

 

Sångboken
Låtarna måste dras in från orkestrarna något som hittills gått trögt.

Upplagan landar runt 1500 och formatet blir (troligtvis) A6. A7 är ett behändigt format men troligtvis något för litet för harmisar. Den skall vara röd med logga på framsidan. Vi kan räkna med en leveranstid på minst två veckor.

 

STORK
Det finns vissa planer att flytta STORK, det finns dock inga konkreta alternativ som passar, så i nuläget är det fortfarande tredje helgen i maj som gäller.

Det finns många tankar för hur man kan förändra festivalen. En tanke är att nationerna skall ha teman och att orkestrarna på en viss nation följer deras tema.

En annan tanke är att man kan minska på festivalområdet till att omfatta 5-6 nationer. Detta borde ge en mer SOF-liknande känsla. Ett minskat antal scener sågs inte som ett problem. Eventuellt kan man dock om ett underskott av scener uppstår kompensera genom att bygga utomhusscener.

Ett alternativ till en kortege kan vara att orkestrarna spelar på staden, utspridda på olika håll och kanter. När tiden sedan är mogen drar sig orkestrarna, idogt musicerande, bort mot conserto grosso.

 

SOF
SOF-diskussionerna kretsade mest kring tioårsmiddagen och medaljutdelningen.

Medaljutdelningen är planerad till klockan 16.00 på lördagen. Anmälan av tioåringar skall ske direkt till Edvard. Middagen skall börja 16.30. Kostnaden för middagen ligger i trakten 250 kronor/person.

 

Kongress
Den kanske viktigaste punkten på dagordningen vid kongressen är frågan om medlemsavgiften, det gäller att föra fram att avsikten är att trygga verksamheten. Calle får förklara varför det är bra, Edvard drar ekonomibiten.

Det kan vara bra att styra upp hur många röster varje orkester har. Som det är nu finns det ingen fastslagen siffra.
Calle skickar ut dagordningen tillsammans med kallelsen.

 

Övriga frågor

Christer Hjort fyller 50. Lotta fixar något trevligt kort och kanske blommor.

 

Calle informerade om Replik, riksteaterns textskrivartävling. Mer info finns på: http://www.riksteatern.se/replik/

 

Jakten på kassör går vidare. Det är lämpligt om kassören besitter visst ekonomiskt kunnande.

 

Hans undersöker om Telia eller något annat företag kan tänka sig att sponsra med en egen domän till RS.

 

Alla uppmanas se till att skivarkivsuppgifter och adressuppgifter stämmer.

 

Mötets avslutande
Calle avslutade mötet.

 

 

Hans Wachtmeister

Mötessekreterare

Carl-Johan Lennström

Mötesordförande