Protokoll fört vid Riks-SMASKs möte 16-18 juli på Bokö

 

Närvarande:

Charlotte Flodmark, ordförande, Uppsala

Johan Säfholm, Övriga Sverige

Hans Wachtmeister, Södra Sverige

Daniel Liljendahl, funktionär, Uppsala

Carl-Johan Lennström, Gråskägg

Edvard Svedberg, revisor

 

1.      Mötets öppnande

Ordförande Charlotte Flodmark förklarade mötet öppnat.

2.      Val av sekreterare

Johan valdes till mötessekreterare

3.      Presentation av nya styrelsemedlemmar

Daniel Liljendahl från Östgöta Nationskapell presenterade sig som ordförande i orkesterkonventet och musikvetenskapstuderande. Fredrik Törn återvälkomnades som kassör i sin frånvaro.

4.      Nästa möte

Nästa möte bestämdes till helgen 11-12 september i Uppsala.

5.      Budget

Riks-SMASK har erhållit STORK-arvode från KuratorsKonventet. Hela kostnaden för sångboken täcktes av sponsorerna. Eventuella pengar från SOF-99 blir tillgängliga först efter bokslutet som kan väntas i oktober enligt Calle.

6.      Sångbok

Pripps-Harald har fått sina sångböcker tillslut. Sångboken verkade omtyckt av orkestrarna under SOF. Upplagan blev 1630 ex. och alla gick åt, ett fåtal arkivexemplar finns kvar.

  1. 10-års middag

Alla betalningar är klara.

8.      Kongressen

Protokollet ska ut till orkestrarna, Tobbe har det. I det utskicket ska en enkätsammanställning och poströstning ingå. Under nästa kongress bör talarlista och ’streck i debatten’ utnyttjas för bättre mötesordning. Borde kongressen ligga utanför SOF/STORK i form av en möteshelg istället? (Så var det förr) Det finns känningar hos både Silja- och Vikingline för ev. kongresshelg. Vad kostar det? Hur mycket får det kosta? Har vi pengar? När ska den ligga i tiden? Februari verkar lämpligast.

 

Syftet med en Kongresshelg vore att reda ut vad vi och orkestrarna vill med SOF/STORK. Vad ska det kallas? Kongress? Disskussionsforum? Årsmöte? Vi ska jobba för idén! Norrlandsrepresentanter kan kanske bli sponsrade med respengar. Det är inte nödvändigt men önskvärt att ordföranden närvarar.

 

Kan hon/han inte så är det bättre med vem som helst än ingen alls. Kryssning från Stockholm verkar vara det billigaste alternativet. Två per orkester kallas men fler får komma om de så vill. Hur stort antal är hanterligt? Musiken i form av jam och spelningar får inte glömmas bort. Inledande gruppdisskussioner är bra för att ventilera åsikter och för att förenkla ett stormöte.

 

SOF/STORK-kommittéerna kan till och med bjudas in att ha eget möte först och sen ett gemensamt med RS orkestrar.

 

9.      Samarbetet med SOF-99

Johan administrerar en enkät som Lotta skriver ihop. Edvard tyckte att han kunde hjälpa till medan Lotta hade sporadisk kontakt med respektive kommittéare.

 

10.  SOF-99

Orkestrarnas enkätsammanställning sköts av Hans. Insamlandet fortsätter.

 

11.  STORK-00

Lotta presenterade kort STORK-00 generalen Lotta Leijonhufvud. Utgångsläget för kommande samarbete ser bra ut, rutinerna ska bestämmas närmare. Disskussionen fortsätter under nästa möte.

 

  1. Prov- och observationsorkestrar

Johan frågar Republikorkestern och Schwamparna om de vill vara med i RS då de varit provorkestrar under senaste festivalen. Vad tycker RS att en studentorkester ska uppfylla för kriterier?

 

13.  Adressregister till gamla RS

Gråskägg ock kassörer finns listade. Lotta berättar om STORKvettarna, gamla kommittéare som gärna vill hjälpa till med kunskaper. Tord Elvendahl i Uppsala har alla storkprylar sen tidernas begynnelse, en utställning på Carolina Rediviva vore på sin plats lagom innan STORK-00.

 

14.  Orkestermatrikel

Det ligger på regionsrepresentanterna att sköta uppdateringen.

 

15.  Framtida regionsrepresentanter samt kassör

Vi ska leta efter en ny kassör. Johan undersöker intresset. Daniel utses till funktionär från Uppsala, han välkomnas med medalj på sedvanligt sätt.

 

16.  Disskusisonspunkt

Här diskuterades det om akustisk vs. elektronisk musik. Calle berättade om resultatet av SOF-framtidsgruppen t.ex. att Generalen kan arvodera sig själv med medel ur SOF.

 

17.  Mötets avslutande

Lotta Avlsutade mötet