Protokoll fört vid Riks-SMASK:s Kongress 20020512

å Smålands nation i Uppsala

§ 1.

Mötets öppnande

Riks-SMASK:s ordförande Erik Naeser öppnade 2002 års kongress efter det att deltagarna, se bilaga 1, hade kunnat förse sig med frukost.

§ 2.

Val av mötesordförande

Kongressen valde Erik Naeser, Hornboskapen, till mötesordförande.

§ 3.

Val av mötessekreterare

Kongressen valde Thomas Andén, Bleckhornen, till mötessekreterare.

§ 4.

Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Kongressen valde Tania Asklund till justeringsman.

§ 5.

Kongressens behöriga utlysande

Kongressen ansåg att kongressen hade behörigen utlysts.

§ 6.

Fastställande av dagordningen

Kongressen fastställde dagordningen med nedanstående ändring:

17a. Inval av ny Riks-SMASK-medlem.

§ 7.

Fastställande av regionrepresentanter

Efter det att regionrepresentanterna presenterat sig fastställdes följande personer såsom regionrepresentanter:

Jonas Haulin, regionrepresentant Uppsala

Tania Asklund, regionrepresentant Stockholm

Tobias Oddstig, regionrepresentant Göteborg

Thomas Andén, regionrepresentant Södra Sverige

Stefan Nilsson, regionrepresentant Övriga Sverige

§ 8.

Fastställande av Riks-SMASK:s medlemmar

Kongressen fastställde föreningens medlemmar.

§ 9.

Styrelsens verksamhets-berättelse

På Kongressens inrådan lästes verksamhetsberättelsen inte upp utan den godkändes efter att Kongressen tittat igenom den.

§ 10.

Ekonomisk berättelse – resultat och balansräkning

Kongressen genomförde en okulär besiktning av resultatet och balansräkningen under ledning av kassören, Niklas Wiksell.

§ 11.

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Kongressen beviljade enhälligt den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12.

Val av styrelse för verksamhetsåret 2002-2003

Mötesordförande gick igenom bakgrunden till delar av förslaget till ny styrelse, ny ordförande och ny generalsekreterare i Övriga Sverige. Efter en kort men uppenbarligen uttömmande förklaring valdes nedanstående personer till ny styrelse för verksamhetsåret 2002-2003:

   

Ordförande:

Kassör:

GS1, Uppsala:

GS1, Stockholm:

GS1, Göteborg:

GS1, Södra Sverige:

GS1, Övriga Sverige:

Stefan Nilsson, LiTHe Blås,

Niklas Wiksell,

Anna Kraft, Hornboskapen,

Tania Asklund, Kårsdraget,

Tobias Oddstig, AllianceOrchestret,

Thomas Andén, Bleckhornen,

Stina Karlsson, Gjallarhornen.

§ 13.

Val av två revisorer att granska kommande verksamhetsårs räkenskaper

Kongressen valde sittande revisorer, dvs. Edvard Svedberg och Jan Darlin, till nya revisorer för verksamhetsåret 2002-2003.

§ 14.

Av styrelsen framlagda ärenden

Mötessekreteraren läste upp stadgeändringsförslaget som framlagts av styrelsen då skribenten Stefan Nilsson själv ej kunde p g a hes röst, varefter han förklarade tanken med förslaget.

Efter förklaringen togs förslaget, se bilaga 2, enhälligt som det låg i en första läsning.

§ 15.

Till styrelsen inkomna ärenden

Då inga inkomna ärenden förelåg lämnades raskt punkten.

§ 16.

Riks-SMASK:s verksamhet under det nya verksamhetsåret

Nyvalde ordföranden Stefan Nilsson gick med hes, knappt hörbar, röst igenom vad som kommer hända under året med stöttande av SOF-kommittén och med Extrakongress under hösten, troligtvis under oktober.

I samband med denna punkt kom det synpunkter att förmedla till framtida SOF/STORK. Det hade varit bra med ett festställe där man kan festa hela natten. Dock skulle ej utskänkning behövas eftersom detta ställe i så fall skulle fungera som någonstans man kunde jamma av sig på. Tillstånd torde därför inte behövas för detta festställe.

§ 17a.

Inval av ny RS-medlem

Kongressen valde enhälligt in Utblås1 från Jönköping som medlem nummer 39 i Riks-SMASK.

§ 17.

Övriga frågor

Mötesordförande Erik Naeser gick igenom alla de handlingar som delats ut under mötet och påminde specifikt kongressdeltagare att fylla i utvärderingen för STORK 2002.

Feed-back till funktionärerna gavs och mötesordföranden föreslog att alla som ville kunde skicka ett tackmail till STORK-kommittén. Här applåderades också den PR-ansvarige Karin Bergman och funktionären Anna Kraft, båda från Hornboskapen.

Karin Bergman från STORK-kommittén meddelade att de ämnar sitta kvar till dess att en kommitté för STORK 2004 har valts.

§ 18.

Mötets avslutande

Mötesordföranden förklarade mötet för avslutat.

 

 Vid datorn i Lund, 2002-07-08

 Thomas Andén, Generalsekreterare Södra Sverige

  

Justeras

Erik Naeser, mötesordförande

Tania Asklund, GS1 Stockholm


1GS = Generalsekreterare